បុរស​ ​៦នាក់​ ​ត្រូវ​បាន​តុលាការ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ ​សម្រេ ច​កា ត់ទោ ស​ប្រ ហា រ ជី វិ ត​ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ចាប់ ឃុំ ឃាំ ង​ ​រំ លោ ភ​បូ ក​ ​រួច ​ស ម្លា ប់​ នារី​ អាយុ​ ​២២ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ​នៅ​ខេត្ត​ ​Dien​ ​Bien​ ​ភាគ​ខាងជើង​ ​ប្រទេស​វៀតណាម​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សវនាការ​ ​បាន​ចាប់ផ្ដើម​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ​សប្ដាហ៍​មុន​ ​រួច​បញ្ចប់​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ​ ​ទី២៩​ ​ខែធ្នូ​ ​ឆ្នាំ២០១៩​។​ ​ចុងចោទ​សរុប​ ​៩ នាក់​ ​បាន​ជា ប់ ពា ក់ ព័ន្ធ​នឹ ង​ កា រ​ស ម្លា ប់ ​នារី​អាយុ​ ​២២ឆ្នាំ​ ​ដែល​បាន​កើតឡើង​កាលពីដើម​ឆ្នាំ២០១៩​។​ ​ចុងចោទ​ ​៦នាក់​ ​ត្រូវ​កា ត់ ទោ ស ​ប្រហា រជី វិ ត​ ​ខណៈ​ ​៣នាក់​ទៀត​ ​ត្រូវ​ជា ប់ គុ ក​ ​១០ ឆ្នាំ​ ​៩ ឆ្នាំ​ ​និង​ ​៣ឆ្នាំ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ថា​ ​កាលពី​ថ្ងៃទី៤​ ​ខែមករា​ ​ឆ្នាំ២០១៩​ ​ជ ន រ ង គ្រោះ​ ​ត្រូវ​បាន​បក្ខពួក​ ជ នស ង្ស័ យ​ ​ចា ប់ ឃុំឃាំ ង​ ​រួម ​រំ លោ ភ​ នាង​ ​៣ ថ្ងៃ ​ជាប់ ​ៗ ​គ្នា​។​ ​នៅ​ថ្ងៃទី៧​ ​ខែមករា​ ​ទើប​គេ​ប្រទះឃើញ​ស ព​រ បស់​ជន រ ង គ្រោះ​ នៅ ក្នុង​ផ្ទះ​មួយ ​ដែ ល​ត្រូវ​គេ​ បោះ បង់ចោល​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *