​អ៊ីរ៉ង់ បាន​ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​១១​មករា​ថា យោ ធា​ របស់​ខ្លួន​នៅ ​សប្តាហ៍​នេះ​បា ន ​បា ញ់​ទ ម្លា ក់​យ ន្ត ហោះ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសច រណ៍​អ៊ុ យ ​ក្រែន​មួយ​ដោ យអ​ ចេ ត​​នា ដែល​បាន​ស ម្លា ប់​ម នុ ស្ស​ទាំង​១៧៦​នាក់​នៅក្នុង​យន្តហោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រសួង​ការពារជាតិ​អ៊ីរ៉ង់​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បាន​និយា យ​នៅក្នុង​សេចក្តីថ្លែងការ ណ៍​មួយ​ថា យន្តហោះ​អ៊ុ យ​ក្រែន​មួ យ​ដែ ល​ បាន​ធ្លាក់​នៅ​អ៊ីរ៉ង់​ នៅ​សប្តាហ៍​នេះ បា ន​​ហោះ​ទៅ ជិត​ទីតាំ ង​យោធា ​មួយ​ខ្លាំងពេ ​និង​វា​ត្រូវ​បាន​ បា ញ់​ទម្លា ក់​ដោ យ ​អ ​ចេតនា ដោយសារ​ កំ ហុ ស​ម នុស្ស​។​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅកា ន់​នា យកដ្ឋាន​​យុត្តិធម៌​ក្នុង ​ក្រសួង ​ការ ពារជា តិ​ដើម្បី​ដាក់​អោយ​ទទួ លខុ ស ត្រូវ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យន្តហោះ​ត្រូវបាន​បា ញ់​ទ ម្លា ក់​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​នៅ​ពេ ល​តែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង បន្ទាបពី​អ៊ីរ៉ង់​​វា យ ប្រ ហារ ​ដោយ ​កាំ ជ្រួច ​ផ្លោ ង​ដា ក់​មូលដ្ឋាន​យោធា​ពីរ​នៅ​អ៊ីរ៉ាក់​ដើម្បី​ជាការ​​ស ងសឹក​ចំ ពោះ​ ការ ស ម្លា ប់​មេ បញ្ជាការ​យោធា ​ជាន់ ខ្ពស់​ម្នា ក់​រប ស់​ខ្លួន​ ពី​សំ ណាក់​ដ្រូ​ន​អា ម៉េរិក​។​

​សេចក្តីថ្លែង ការណ៍ ​របស់​ក្រសួង​កា រ ពារ​ ជាតិ​អ៊ីរ៉ ង់​និយាយថា យន្តហោះ​ស៊ីវិល​នេះ​ត្រូវបាន​ច្រ ឡំ​ថា ​ជា «​គោល ដៅ​សត្រូវ​»​នៅពេល​វា​បើក​សំដៅ ​មជ្ឈមណ្ឌល​ យោធា​​សំ ខាន់​មួ យ​រប ស់​ក ង​ឆ្មាំ​ប ដិវត្តន៍​ អ៊ីរ៉ង់ និង​ចំ ពេល​យោ ធា​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភា ព​ប្រុង​ជើងការ​ខ្ពស់បំ ផុត ក្នុងពេ ល​ប្រឈម​ជាមួយ​ម ហាអំ ណាច​យោធា​ពិភ ពលោក ​គឺ​​អាម៉េ រិក​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រសួង​ការ ពារជាតិ​ អ៊ីរ៉ង់​ក៏ បាន​ សុំ ទោស ​ចំពោះ ​ឧ បទ្ទវហេតុ​នេះ​ និង​ថា​ខ្លួន​ នឹង​ធ្វើអោ យ​ប្រ សើរឡើង​ប្រព័ន្ធ​ការ ពា រ​ដែនអាកាស​រប ស់​ខ្លួន ​ដើម្បី​កុំអោ យ​មាន​កំ ហុស ​ដូច្នេះ​ទៀត​ នៅ​ពេ ល​អ នាគត​។​អាជ្ញាធរ​ក៏​នឹ ង​នាំ​អ្នក ទទួលខុ សត្រូវ​ចំ ពោះ​កំហុស​នេះ ​ទៅ​កា ត់ ទោស​។​

​កាលពី​ដំបូង​អ៊ីរ៉ង់ បាន​ច្រាន​ចោល ការចោទប្រកាន់ថា យន្តហោះ ​ធ្លា ក់​ដោយ ​ត្រូវ​គ្រា ប់​ កាំ ជ្រួច​រ ប ស់ខ្លួន តែ​អា ម៉េរិក អង់គ្លេស​និ ង​កាណា ដា បាន​និ យាយ ថា​​ បើ​តាម​ប្រភព​ ស៊ើប​កា រណ៍ យន្តហោះ​នេះ​ធ្លា ក់​ដោ យសា រ​ត្រូវ​កាំ ជ្រួច​រប ស់​អ៊ីរ៉ង់​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *