ដើម្បីចូលរួមទប់ ស្កា ត់ ក៏ដូចជាកា ត់បន្ថ យ គ្រោះ ថ្នា ក់ ច រាចរ នាព្រឹក ថ្ងៃទី១ ៤ ខែម ករា ឆ្នាំ២០២០ គណៈ បញ្ជា ការឯ ក ភាពខណ្ឌច្បា រអំពៅ បា នបើក យុ ទ្ធ នា ការត្រួ ត ពិ និ ត្យ អ្នក បើក បររថ យន្តដែ លប្រើ ប្រា ស់ សា រ ធា តុ ញៀ ន នៅ មុខវត្តចំប៉ា កំណត់ផ្លូវជាតិ លេខ ១ សង្កា ត់ ក្បា ល កោះ ខណ្ឌច្បារអំពៅ

យុទ្ធនាការ នេះដឹក នាំដោ យលោ ក ហ៊ត គីមនី អភិបាលរងខណ្ឌ , លោកឡូ ភារម្យ អធិការរង នគរ បាល ខណ្ឌ លោក មេបញ្ជាការរងកង រា ជអាវុធ ហត្ថ ខណ្ឌ ដោយប្រើប្រាស់ក ម្លាំស រុប ជាង៤៤នាក់ រួមមាន, មន្ត្រី និង កម្លាំង សណ្ដា ប់ ធ្នាប់ ខណ្ឌ​, កម្លាំងអធិការ នគ របាល ខ ណ្ឌក ម្លាំ ងកង រាជ អាវុ ធហ ត្ថខណ្

ជាលទ្ធផល ​បា នត្រួត ពិ និ ត្យអ្នកបើ កប រ រថយន្តធុ នធំ រកសា រធា តុ ញៀ នបាន ចំនួន សរុប៤ ៧ គ្រឿង ក្នុង នោះរ កឃើញអ្នកបើកបរ មា ន សា រ ធា តុ ញៀ ន បា ន ចំនួន ០៥ នាក់ បញ្ជូនទៅអ ធិការនគ របាល ខណ្ឌចា ត់កា រតា មច្បាប់

លោក ហ៊ត គីមនី អភិបាល រ ងខណ្ឌច្បារ អំពៅ បា នប្រាប់ ឲ្យដឹង ថា ដោយសារ តែមាន ករ ណី គ្រោះ ថ្នា ក់ច រា ចរណ៍បណ្ដា លឱ្យបា ត់ ប ង់ ម នុស្ស ជាច្រើន នាក់ ហើយ នៅក្នុង នោះ កម្លាំ ង ស មត្ថកិច្ចឃា ត់ខ្លួន អ្នកបើ ករថយន្តយ កទៅ ពិ និត្យ ឃើញ ថាអ្នក បើ ករ ថយន្តភា គច្រើនគឺ សុទ្ធតែ មាន សារ ធា តុ ញៀ ន ដូច្នេះលោក បាន ដឹ កនាំ កម្លាំងចម្រុះដើ ម្បីត្រួ តពិនិត្យ និង ស្វែង រក សា រ ធា តុ ញៀ ននៅ ក្នុងខ្លួនអ្នក បើកបររថ យន្តដើម្បីកាត់ បន្ថយភា ព គ្រោះថ្នា ក់ ច រា ចរណ៍ដោយយ ថា ហេតុ

លោក អភិបាលរ ងបានបន្តទៀតថាមិនត្រឹម តែ ត្រួត ពិ ត្យនូវសារ ធា តុ ញៀ ននោះទេបើ រ ថយន្តធំ ណា ដែល មា នបិ តស្គុតព ណ៌ខ្មៅ នៅលើ កញ្ចក់ឬក៏ បាំង វាង នន នៅមុ ខកញ្ចក់ត្រូវតែប កចេញ ដើម្បីស្រួ លងា យ មើល ទៅ ខា ងមុខ

ដោយ ឡែក លោ ក ឡូ ភារម្យ អធិ ការ រង ខណ្ឌច្បារ អំពៅ ទទួលកា រងារ គ្រឿ ង ញៀ នបា នប្រាប់អ្នក កព័ត៍ មាន ថាក្នុង ការត្រួតពិនិត្យឆែក ឆេរអ្នក បើកប ររថ ន្តប្រើ ប្រា ស់សា រ ធា តុ ញៀ ន កម្លាំង សមត្ថកិច្ចឃា ត់ត្រួត ពិនិ ត្យរថ យន្តចំ នួន ៤៧ គ្រឿងនឹងរកឃើញ អ្នកបើ កប រ ថយន្តដែល មាន សារ ធា តុ មា ន ជា ប់ក្នុងខ្លួន៥នា ក់ ដោ យ ឡែករ ថយ ន្តទាំង ៥គ្រឿង ត្រូ វបានស មត្ថកិច្ចទំ នាក់ទំ នង ទៅ ខាងក្រុ ម ហ៊ុន  អោយ មក យ កទៅវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *