ស្របពេលដែលមាន ការផ្ទុះករណីជំ ងឺរលា កសួតថ្មី ដែលឆ្លងដោ យវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ធ្វើឱ្យអាជីវ ករមួយចំ នួនឆ្លៀតឱកា ស លក់ម៉ាសក៍ឡើងថ្លៃ នោះ ព្រះសង្ឃមួយអង្គ បានព្រមា នថា បើពុទ្ធបរិស័ ទនាំគ្នាល ក់ម៉ា សក៍ឡើងថ្លៃ នៅពេ លស្លា ប់និ មន្តព្រះអង្គសូត្រមន្ត ព្រះអង្គនឹ ង ឡើងថ្លៃដែ រហើ យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះសង្ឃដែលព្រមានសូត្រមន្តឡើងថ្លៃបច្ច័យនោះ មិនស្គាល់ព្រះនា មទេ គ្រាន់តែដឹងថា ជាចៅអ ធិការវត្តអង្កាំផ្អែម ភ្នំព្រឹក ស្ថិតក្នុងស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង។

ព្រះគ្រូចៅអធិ ការវត្តអង្កាំផ្អែម ភ្នំព្រឹក បានសរសេរក្នុងគ ណនីហ្វេសប៊ុករ បស់ព្រះអង្គ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ថា “មេរោគកូរ៉ូណា ចូលមក ដល់ នាំគ្នាលក់ម៉ាសក៍ ១ប្រអប់ ៣០$ ចាំមើលពេ លស្លា ប់ និមន្តអាត្មា សូត្រមន្ត ឡើងថ្លៃដែរ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ស្របពេលដែលមា នការផ្អើល ភ័យខ្លាចការឆ្លង ជំងឺរលាក សួតថ្មីដែលឆ្លងដោ យវីរុស កូរ៉ូណាថ្មី ដែលមា នប្រភពពីទីក្រុងវូហាន ខេត្តហឺប៉ី ប្រទេ សចិន ដោយមាន ជនជាតិចិនម្នាក់ផ្ទុកវីរុសនេះ បានធ្វើដំណើ រមក ដល់ក្រុងព្រះសី ហនុ នោះ ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាពា ម៉ាសក៍ ទោះបីជាមា នការ បញ្ជាក់ពីអ្នកនាំ ពាក្យក្រសួងសុខា ភិបាល ថា ការពា ក់ម៉ា សក៍មិនមានការចាំបា ច់នៅកន្លែងដែលមិន ចាំបាច់ ក៏ដោយ ដែលជាឱ កាសឱ្យអាជីវក រមួយចំ នួន ឆ្លៀតឱកាស លក់ម៉ា សក៍ឡើងថ្លៃហួសហេតុរហូតមានការរិះគន់ពេ ញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ថាជាជនឆ្លៀតឱកាសកេងចំ ណេញ មិនចេះជួយ គ្នាក្នុងគ្រាក្រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម្បីតែព្រះគ្រូចៅអធិកា រវត្តអង្កាំផ្អែម ភ្នំព្រឹក ស្ថិតក្នុងស្រុក ភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ ដំបង ក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការល ក់ម៉ាសក៍ដំឡើងថ្លៃនេះផងដែរ ដោយព្រះអង្គបានព្រមា នលេ ងបន្លំមែនថា អ្នកលក់ម៉ា សក៍ឡើងថ្លៃ នៅពេលស្លា ប់ និមន្តព្រះអង្គសូត្រមន្តព្រះអង្គនឹងឡើងថ្លៃសូត្រ មន្តដែរហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនេះ សម្តេចហ៊ុន សែន នាយ ករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសា ព័ត៌មាននៅវិ មានសន្តិភាព នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក៏បានអំពាវនា វដល់ បងប្អូនអាជីវករ អ្នកលក់ម៉ា សក៍ត្រូវជួយគ្នាក្នុង គ្រាក្រ កុំឆ្លៀត កេងចំណេញលក់ដំឡើងថ្លៃ។

ដោយឡែក លោកព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា បានលើកឡើង ថាអ្នករកស៊ីល ក់ម៉ាស ក៍មួយចំនួនមិនត្រឹមតែអាត្មានិយមទេ គឺថែម ទាំងឱកាស និយម និងគ្មាន មនុស្សធម៌ គ្មានគុណធម៌ ទៀតផង ខណៈ ដែលតម្រូវកា រប្រើប្រាស់ម៉ាសក៍ការពារពីការចម្លងមេរោ គមា នការកើនឡើង ពួកគាត់បែរជា លក់ដំឡើងថ្លៃស្ទើរក ប់ពពក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកព្រាប កុល បានសរសេរក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ថា “ងាកមក មើលអ្នករ កស៊ីលក់ម៉ាសក៍មួយចំនួន មិនត្រឹមតែ អាត្មានិយ មទេ គឺថែម ទាំងឱកា សនិយម និងគ្មានមនុ ស្សធម៌, គុណធ ម៌ទៀតផង។

ខណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់ម៉ាសក៍ការពា រពីការចម្លងមេរោគ មានការកើនឡើង ពួកគាត់បែ រជាលក់ដំឡើងថ្លៃស្ទើរកប់ពពក។ តើសន្តានចិត្តម នុស្សធម៌ និងគុណធម៌របស់អ្នក ជ្រុះបា ត់ទៅ ណា? ឬមួយព្រោះតែលុយ អ្នកសុខ ចិត្តឃើញបងប្អូនរួម ឈាមរប ស់អ្នក ត្រូវប្រឈម ហានិភ័យ និងសុ វត្ថិភាព?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរ ច្រើននាក់ឆ្លងជំងឺនេះ តើរូបអ្នក និងបងប្អូនកូនចៅរប ស់អ្នកអាចរស់ នៅសោយ សុខជា មួយប្រាក់ចំណេញពីការលក់ម៉ាស ក៍ថ្លៃកប់ព ពកហ្នឹងទេ? ទង្វើបែបនេះមិ នត្រឹមតែអាត្មានិយ មប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែម ទាំងល្ងង់ ទៀតផង។ ខ្ញុំសូមដៀលទង្វើបែបនេះ ដោយក្តីអាណិ តអាសូ រទៅចុះ!។ ឱ! បងប្អូនរួមជា តិខ្ញុំអើយ…អ្នកពិត ជាលំបាកហើយ”។

ជុំវិញបញ្ហាម៉ាសក៍ឡើងថ្លៃនេះ ដែរ ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱស ថកម្ពុជា ក៏បានអំពាវ នាវដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈឱសថ សាស្ត្រទាំង អស់ សូមកុំដំឡើងថ្លៃម៉ាសក៍ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ដល់កិត្តិយសក្នុងការប្រកប វិជ្ជាជីវៈឱ សថសាស្ត្រ និងចូលរួម ចំណែកក្នុង ការកាត់បន្ថយការឆ្លងវីរុ សកូរ៉ូណាថ្មី៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ នគរធំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *