ក្រុមគ្រួសាររបស់ស្រ្តីម៉េម៉ាយម្នាក់ ដែល បានរ ង គ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៏ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងស្រុក អង្គរ បូរីរវាងរថយន្ត និងម៉ូតូ បានបណ្ដាល អោ យស្រ្តីម៉េ ម៉ាយ ម្នាក់និងកូន ២នាក់ទទួលរ ងរ បួ ស ធ្ងន់  និងស្រា ល បាន ប្រ តិក ម្មនិងចោទលោ កហួ ម៉េងហាក់ អធិការរ ងន គរបាលស្រុក អង្គរបូរី ទទួលផែន សណ្ដាប់ ធ្នាប់ថា  បាន បង្ខំអោ យក្រុមគ្រួសារជ ន រ ង គ្រោះទទួ លយក សំណងពី ជ ន ប ង្កទៅ ប្រសើរ ជា ង អត់ ពីព្រោះ ខ្សែគេ ធំណា ស់ (ប្រពន្ធ័តុលាកា រ និងអ្នកមាន អំណា ច នៅខេត្តតាកែវ)។ ហើយថែម ទាំង បានបណ្ដោយអោ យរ ត់គេ ចខ្លួន បាត់ស្រ មោល ថែ មទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសម្ដីសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសា រជ ន រង គ្រោះ ថា ពិតជាមិ នអាច ទទួលយក បាន នោះទេ ចំពោះ មន្ទ្រីអ នុវត្តច្បាប់ ស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋ បែជាយក ទួលនា ទី ទៅគំរាម កំ ហែ ង ពលរដ្ឋស្លូត ត្រង់ដែ លកំពុ ង តែជួបរឿងអ យុ ត្តិធម៍ នេះ។សូមរំលឹកថានៅ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរីរវាង រថយន្ត និងម៉ូតូ បាន បណ្ដា ល អោ យស្រ្តីម៉េ ម៉ា យម្នាក់ និងកូន ២នា ក់រួមមាន ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី១ ជនរងគ្រោះ១: ឈ្មោះ សេន ពៅភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ា យ មុ ខរបរក សិករ។២ .កូនប្រុសច្បងមា នឈ្មោះសេន រ៉ានុតភេទប្រុសអា យុ13ឆ្នាំជា សិស្ស។៣.កូនទីពីរ មា នឈ្មោះសេន រ៉ាម៉ូ ភេទប្រុស អាយុ8ឆ្នាំជាសិ ស្សអ្នកទាំង៣ ខាង លើបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិកំពង់ពោធិឃុំផ្ទោល ស្រុកអ គរបូរីខេ ត្តតាកែវ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង៣នា ក់ បាន ទៅព្យាបា ល នៅ មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសវៀតណាម។ ចំណែ កជ នប ង្កបាន រត់គេ ចខ្លួន បាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមក្រុមគ្រួសារជ នរ ង គ្រោះ  បានអោយ ដឹងថា លោ កហួ ម៉េងហាក់ អ ធិការរងនគរ បាលស្រុកអង្គរបូ រី ទទួ លផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់ បាននិ យាយ និងបង្ខំយកសំ ណង ពីជន បង្ករទៅ ប្រសើរជា ង អត់ ពីព្រោះ ខ្សែគេធំណា ស់(ប្រពន្ធ័តុ លាកា រនិងអ្នកមានអំ ណាច នៅខេត្តតាកែវ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងព័ត៌ មានខាងលើ នេះ សារព័ ត៌មាន នៅពុំអា ចសុំកា របភ្លឺពីលោកហួ ម៉េងហាក់ អធិការរងនគរ បាលស្រុ កអង្គរបូរី ទទួលផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់ បាននោះ ទេ។ ចំណែកលោ ក នី ឆុន អធិ ការស្រុកអង្គរបូរី ក៏ពុំអាចទា ក់ទ ង បានដែរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ អរិយធម៌

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *