ស្ដ្រីរ ង គ្រោះ ម្នា ក់បាន post facebook យំស្រែ កស ម្ដែង ការ ឈឺចាប់ ទាំងមា នរបួ ស ស្នា ម ឈា ម ជាំ ពេ ញមុ ខ នឹងខ្លួន!។ដោយបានលើក ឡើងអំពី រឿង រ៉ាវក្នុង គ្រួសារ ដែលអ តី តប្ដីកំ ណា ច វា យ ដំច្រំធាក់ គ្មានស្រា កស្រាន ។លួ ចប្លង់ ដីម្ដា យ ក្មេ កទៅបញ្ចាំយ កលុ យ ផឹ ក ស៊ីលេង ល្បែង ថែមទាំ ងប៉ុនប៉ ងចាប់ រំ លោ ភ ក្មួ យ ស្រី ទៀត ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោ ងតាម គណនីហ្វេស ប៊ុករប ស់នារីម្នាក់ ឈ្មោះ ហៀង ហៀង បានធ្វើកា របង្ហោះសារ កាលពី ពេលថ្មីៗ នេះថា៖ សូមមិត្តៗជួយ ស៊ែផង🙏🏻🙏🏻នេះជាអតី ត កប្តី ខ្ញុំដែល ខ្ញុំចំ ណា យ ពេ លវេលា ជិត 11 ឆ្នាំរស់នៅ ជាមួយ ហ៊ា ន លើ កដៃ វា យ ប្រពន្ធរាប់មិនភ្លេច​ លុ យ កា ក់ ក៏ កាន់ កា ប់ខ្លួន ឯងមិន ដែល ឱ្យប្រពន្ធកា ន់ទេហើ យ ដោ យ សា រតែល្បែង ហ៊ាន យ កប្ល ង់ផ្ទះម្ដា យ ក្មេ ក ទៅ បញ្ចាំ មិនទា ន់លោះ ឲ្យគា ត់ទល់ សព្វថ្ងៃ ហើយ រឿង ដែលហួ សចិត្តបំផុ តដែ លខ្ញុំទ្រាំ រស់ នៅជា មួ យគាត់ លែ ងបា នទៀតនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺរឿងដែ លគាត់ ច ង់រំ លោ ភក្មួយ ស្រីខ្ញុំ សូ មច្បា ប់ មេត្តា ជួ យ រកយុ ត្តិធម៌ឱ្ យ នាងខ្ញុំផ ងនា ងខ្ញុំបា នផ្តិត មេ ដៃ លែ ង លះគ្នាហើយ តែគា ត់ប្រើពា ក្យ ថា ខ្ញុំ ផិ ត ក្ប ត់គា ត់ថា មានសា ហា យបង្ហោះជេរ និងបរិហា រកេរ្តិ៍នា ងខ្ញុំ ស ព្វគ្រប់ បែ បយ៉ា ង សុំច្បា ប់ មេ ត្តារ ក យុត្តិធ ម៌ឱ្យខ្ញុំផ ងសូម ចា ប់ជន ដៃដ ល់ម្នាក់នេះ ម កផ្តន់ទា ទោ សតា ម ច្បា ប់ផ ងចុះ នាង ខ្ញុំជឿថាច្បាប់ពិតជា មានយុត្តិធម៌ សម្រាប់ មនុ ស្សស្រីទ ន់ខ្សោ យដូ ចជារូបនា ងខ្ញុំ នាងខ្ញុំសូម អរ គុ ណ ទុក ជាមុន🙏🏻នាងខ្ញុំនៅទួលសង្កែ ទី១🙏🏻🙏🏻🙏🏻😭😭😭​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបា នឃើញដូចខាងនេះ ក្រុមការងា រយើ ងក៏ បានធ្វើកា រទំនាក់ទំ នង ទៅម្ចាស់គ ណនីហ្វេស ប៊ុក នេះ ផ្ទាល់ ។
ក៏បាន ដឹងថាពិត ជាមាន ហេតុកា រណ៍ ដូចដែ លបា នរៀបរាប់ ខាងលើពិតប្រាកដ មែន នេះបើ តាមសម្ដីរបស់ម្ចាស់ គណនី ហ្វេសប៊ុកខាង លើបា នរៀប រាប់ប្រា ប់សា រពត៌មាន យើងតាម messenger នៅល្ងាចថ្ងៃពុធ ខែមក រាឆ្នាំ 2020 នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពខាងលើបា នបន្តថា ស្ត្រីរ ង គ្រោះ ជា ប្រព ន្ធឈ្មោះលឹ ម សុខហ៊ាង ភេទ ស្រីអា យុ 41ឆ្នាំ មុខរ បរលក់ ដូរ មាន ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះ លេខ32 ផ្លូវរ ទេះ ភ្លើង ភូមិទួល សង្កែ សង្កាត់ទួល សង្កែ ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ប្ដីជា ជ ន ប ង្កមា ន ឈ្មោះ ណាស់ រ៉សេត ភេទប្រុសអាយុ 41ឆ្នាំ មានមុខ របរ ជាអ្ន ក រត់ ក ង់បី មាន ទីលំ នៅរស់ នៅ ជាមួ យជ ន រ ង គ្រោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធករណី ខា ង លើ នេះ លោក អធិ ការ ខណ្ឌឬស្សីកែវ បានប្រាប់ សារព័ ត៌មានយើ ងថា លោក បានដឹ ងរឿង ហើយ ។
ឥឡូវនេះ លោ ករ វល់ ការងា រនៅ ខេត្តប ន្ទា យមា នជ័យ លោក នឹ ងត្រ ឡប់ ម កវិញ នៅថ្ងៃច័ន្ទស ប្តាហ៍ ក្រោយ នេះ ហើយលោកនឹងទ ទួល ពាក្យបណ្ដឹ ងចុះ អនុវត្តចា ប់ខ្លួន ជន ប ង្ក តែ ម្ដ ង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ ដើមរាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *