បុរជាអតីតជាមេភូមិម្នាក់ ដោយសារ ជំពាក់ប្រាក់ បំណុ លគេវ័ណ្ឌកអ ត់លទ្ធភាព សង ក៏បាកចិត្តស្អិតទ្រូង រហូត គិតខ្លីចង.កស្លា ប់ យ៉ាង អា ណោច អាធ័ម បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល កាលពីវេលាម៉ោង ៦ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លែង ឃុំជ្រៃលាស់ ស្រុកព ញាឮ ។ជនរងគ្រោះគិតខ្លីចង.ក ស្លា ប់នេះ មានឈ្មោះជួប ឆន អាយុ៥៨ឆ្នាំ មុខរបរក សិករ រស់ នៅភូមិស្លែង ឃុំជ្រៃលាស់ ស្រុក ពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពីសមត្ថកិច្ច បានឲ្យដឹងថា កាលពីជ ន រ ង គ្រោះនៅធ្វើជាមេភូមិតា ពេទ្យ ឃុំជ្រៃលាស់បានជំពា ក់ប្រាក់ គេច្រើន ណាស់ ក្រោយមកជ ន រ ង គ្រោះបាន ប្តូរទីលំនៅម ករស់ នៅភូមិស្លែង ឃុំជ្រៃលា ស់ ។ មុនពេ លកើ តហេតុ ប្រពន្ធជ នរ ង គ្រោះ បានភ្ញាក់ពីដេ ក ទៅធ្វើការរោ ងច ក្រដូច សព្វដង លុះដល់វេ លាកើត ហេតុ មានក្មេ ង ស្រីម្នា ក់ នៅផ្ទះជា ប់រ បងគ្នាបា នរ ត់លេង ក៏បាន ប្រទះឃើញជ ន  រង គ្រោះច ង .ក នៅលើដើ មស្វាយស្លា ប់បា ត់ទៅហើ យ ក៏ប ង្កឲ្យមានកា រភ្ញាក់ផ្អើល និងរា យការណ៍ប្រាប់ស មត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកើត ហេតុ កម្លាំង សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរ បាលរដ្ឋបា លជ្រៃលាស់ បានចុះទៅដល់ កន្លែង កើតហេតុ ហើយបា នស ហការ ជាមួយជំនាញពិនិត្យហេតុស្រុកពញាឮ មានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ ពេទ្យឃុំ ទៅពិ និត្យសា ក ស ព ជ នរ ងគ្រោះ ឃើញថា ជ ន រ  ង គ្រោះពិតជាបា នស្លា ប់ ដោយសា រចង.កស្លា ប់ មែន មិនមានជាប់ពាក់ ព័ន្ធនឹងក រណីឃា តកម្មឡើយ ។ បន្ទា ប់មក ធ្វើកំណត់ហេតុប្រគ ល់ ស ព ជូ នក្រុ មគ្រួសារ  ចាត់ ចែងធ្វើបុ ណ្យតាម ប្រពៃ ណី៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ kbn

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *