គ្លីនិកឯ ក ជ នមួយ ឈ្មោះខេម រៈអង្គររងការចោ ទថា គ្រូពេទ្យ គ្មានឯកទេ សគ្រប់គ្រាន់ ព្យាបា លមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្វា ម្នា ក់ស្លា ប់ខណៈ ជ ន រ ងគ្រោះឈឺ ពោះ ហើយគ្រូពេទ្យដា ក់សេរ៉ូម ។ ហេតុ ការណ៍នេះ បាន កើតឡើងកា លពីថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងមន្ទីរសម្រាក ព្យាបាល ឈ្មោះខេម រៈអង្គរ ដែលមា នទីតាំ ងរ៉បផ្លូវជាតិ លេខ ០៦ ក្នុងភូមិប្រ យុទ្ធ ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជ ន រ ងគ្រោះមា នឈ្មោះ ស រ័ត្ន អាយុ៤៦ឆ្នាំ ជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្វានៃស្រុកពួក ។ ចំណែ កប្រពន្ធ ឈ្មោះ សួង សែម ជាស្មៀនឃុំ បានរៀបរាប់ទាំង ទឹ ក ភ្នែ កថា នៅថ្ងៃកើត ហេតុ ប្តីរបស់គាត់ មានសុខ ភាពល្អ និង បានទៅធ្វើការជាធម្មតា ។ លុះអំឡុងម៉ោ ងជាង១១ព្រឹក ក៏មានអា កា រៈឈឺ ពោះហើ យដោយ ការឈឺ នោះហា ក់ខ្លាំង ទៅៗរូប គាត់ ( ប្រពន្ធ ) បានដឹក ទៅពេទ្យខាងលើ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមៗពេទ្យបាន ពិនិត្យហើយឆ្លើយថា មិនទាន់ដឹ ងកើត អីនោះទេ ជាមួយនឹ ងចម្លើយបែប នេះគ្រូពេទ្យបាន ដាក់ សេរ៉ូ មដបតូចមួយលុះ សេរ៉ូមជិត អស់ប្តីរប ស់គាត់ទ ន់ដៃជើង ស ន្ល ប់ទើបគាត់ សុំឲ្យជួយដឹក ទៅ កាន់ ពេទ្យបង្អែ កខេត្ត ។ ប៉ុន្តែអ កុស លប្តីរបស់គា ត់បាន ដា ច់ ខ្យល់ ស្លា ប់ នៅទី នោះ មុនពេលបញ្ជូនទៅទីរួមខេត្តបាត់ទៅហើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាប្រពន្ធជ នរ ងគ្រោះ​បា នបន្តថា ពេទ្យឯក ជន ភាគច្រើនគ្រូពេ ទ្យគ្មា នលក្ខណៈ គ្រប់គ្រាន់ គ្មានអ្នកឯ កទេសនោះ ឡើយព្យាបា លចម្រុះ ជំងឺអ្វីក៏ ដាក់ សេរ៉ូ ម ដែរ ខុសពីគ្រូពេ ទ្យរបស់រដ្ឋ ។ ករណីនេះ អ្នកស្រីមិន បាន ប្តឹ ងផ្តល់ វែងឆ្ងា យព្រោះខ្ចិល ចុះឡើងខា ត ពេល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវេជ្ជប ណ្ឌិត ឯម សុខុម បានអោ យដឹងថាអ្នកជំងឺមិន មែនឈឺ ពោះនោះ ទេ គឺឈឺដើ មទ្រូង ដោ យ សារ គាត់មា នជំងឺស្ទះស សៃរ ឈាម បេះដូង ធ្វើអោ យគា ត់ចុក ដើ មទ្រូង យ៉ាង ខ្លាំង ចំណែ កការព្យាបាល មុនពេ លព្យាបា ល លោក  បានធ្វើលិខិតសន្យា ជា មួយ ប្រពន្ធជ ន រ ងគ្រោះរួច ហើ យក្រែង មា នគ្រោះថ្នាក់ ណា មួយ! ឯសេ រ៉ូនោះ គ្រា ន់ជាថ្នាំបំ បាត់ កា រឈឺចាប់ តែប៉ុណ្ណោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃដដែល លោ កវេជ្ជបណ្ឌិត ឯម សុខុម អ្នកទទួល ខុសត្រូវឬ ថៅកែ គ្លីនិក ឯកជន ខេមរអង្គរ មិនបា នចុះ មក ប កស្រាយពន្យល់ នោះទេ ទោះ បីក្រុមអ្នកកា សែតបានចូលទៅ រង់ចាំជួ បដល់ គ្លីនិកក៏ ដោយគឺ ទទួលបា នពីក្រុមម ន្ត្រីពេទ្យត្រឹមតែ ពាក្យ ថាឲ្យរ ង់ ចាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នា នេះ មន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំ ងប ទល្មើសម្នាក់បា នលើកឡើងថា រូបគាត់ធ្លា ប់ចុះប ង្ក្ រាប និងឆែក ឆេរ តាមបណ្តាគ្លីនិកពេល កន្លងមក គឺ តែង ជួបស្ទើរគ្រប់គ្លីនិក ទៅហើយ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកឈ រឈ្មោះបើ កអាជីវ កម្មប៉ុន្តែអ្នក នៅព្យា បាលជំងឺជាប្រចាំ ត្រឹម តែមន្ត្រីពេទ្យធម្មតា ប៉ុណ្ណោះ ។ ហេតុដូច្នេះ ហើយអ្នកជំងឺតែ ងជួ ប គ្រោះថ្នាក់គឺ ដោ យសារហេ តុផលដូចខាងលើយ៉ាងចឹង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងករណីនេះលោក ក្រុស សារ៉ាត់ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបបាន បញ្ជាក់ថា រាល់បណ្តាគ្លីនិក ឯកជន  តាមស្រុកមិនស្ថិត ក្រោម ការគ្រប់គ្រងរប ស់មន្ទីរទេគឺស្រុក ជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងចេញ អាជ្ញាប័ ណ្ណ ។ ចឹងរឿងអា ជីវកម្មមាន ច្បាប់ឬអ ត់ច្បាប់គឺស្ថិតនៅលើ អាជ្ញាធរ ស្រុក ។ សមត្ថកិច្ចជំនា ញម្នាក់បានឲ្យដឹងថា ក្នុងករណីនេះ  លោកនឹងដា ក់ឲ្យ សមត្ថកិច្ចតាមដាន និងស្រាវជ្រាវក រណីខាង លើ នេះឲ្យបា នច្បាស់ លា ស់ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ នគរវត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *