ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ឲ្យតែខឹ ងស្រ្តីជាម្តាយតែងតែចង់តែស ម្លា ប់ខ្លួន លុះពេលខឹ ងលើក ចុងក្រោយ ស្រា ប់តែរ ត់ ទៅស ម្ងំ ច ង. ក ស្លា ប់បាន សម្រេច កាលពីវេ លាម៉ោង៥ និង២០នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ត្រង់ចំ ណុចផ្ទះរប ស់ឈ្មោះ ឈន ដែន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឡាយ សូនី ស្ថិតនៅភូមិដំ ណាក់ សង្កាត់កំពង់ប្រ ណាក ក្រុងព្រះវិហារ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងស្រីតូ ចល្អិតចិ ត្តខ្លាំងខឹ ង ម៉ែ រត់ទៅច ង. ក ស្លា ប់នេះ ឈ្មោះឡែន ចាន់ថ្លា អាយុ ៩ឆ្នាំ មុខរបរ នៅក្នុងបន្ទុក រស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយ។ឪពុកម្តាយ ក្មេងស្រីរ ង គ្រោះ បានឲ្យដឹ ងថា កន្លងមកកូនស្រីរបស់ គា ត់ (ក្មេងស្រីរ ង គ្រោះ ឲ្យតែ ខឹ ងក្រុមគ្រួសារតែ ង តែ ចង់ តែស ម្លា ប់ខ្លួនតែ ត្រូវពួកគាត់ ចា ប់ ឃា ត់ទា ន់ពេ លវេលា លុះលើកចុងក្រោយនេះ ពេ លដែលពួកគាត់មិនចា ប់ អារម្មណ៍ ស្រា ប់ តែកូនស្រីច ង .ក ស ម្លា ប់ ខ្លួ នបា នសម្រេច តែម្តង ធ្វើឲ្យគាត់ រន្ធត់ចិត្តអា ណិត កូ នស្រីជាព ន់ពេ ក  និងរាយ ការណ៍ប្រាប់ សមត្ថកិច្ច ចុះអន្តរាគ មន៍តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ច បានឲ្យដឹងថា ក្រោយទទួលបានព័ត៌ មាននេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញ បានចុះធ្វើការត្រួត ពិនិត្យស ពក្មេងស្រីរ ងគ្រោះ  យ៉ាងល្អិត ល្អន់ រួចបញ្ជាក់ថា ក្មេងស្រីរ ង គ្រោះ ពិ ត ជាស្លា ប់ដោ យសា រចង.កមែន មិនមាន ជាប់ពា ក់ព័ន្ធនឹង ករណីអ្វីផ្សេងទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed