តាមរយៈការធ្វើកោសល្យវិច័យរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញ បង្ហាញថា​ អ្នកនាង ឃុន ស្រីស្រស់ ពិតជាបានធ្វើអ ត្ត ឃា តលោ តពីលើខុនដូដោ យខ្លួនឯង កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ប្រាកដ មែន ពោលគឺ មិនមែនជាអំ ពើ ឃា ត ក ម្មណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកឧកញ៉ា លាង ឃុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ខ្មែរប៊្រូវើរី លីមីតធីត នោះទេ ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺមួយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ របស់លោកមេធាវី ម៉ៃ វណ្ណាឌី ជាតំណាងលោកឧកញ៉ា លាង ឃុន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីបំភ្លឺដែលមានចំនួន៧ចំណុច បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះ ថា ៖១៖ការស្លា ប់របស់នារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើលោក ឧកញ៉ា លាង ឃុន នោះ ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរយៈការធ្វើកោសលវិច័យថា នារីរូបនោះ គឺជាការធ្វើអត្ត ឃា ត យ៉ា ងពិតប្រាកដ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២៖ករណីនេះបានកើតមានឡើងកាលពីអំឡុងខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ម្តងរួចមកហើយ ហើយពួកយើងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ពីករណីបរិហាប ង្កា ច់ កេរ្តិ៍ និង គំ រា មកំ ហែ ងដោ យមានលក្ខខណ្ឌទា មទារប្រាក់ ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងជាច្រើនលើក ច្រើនសា រដោ យនា រីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ ។ បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ បាន ដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដើម្បីដោះ ស្រាយបញ្ហានេះ ដោយមា នការចូលរួមពីមេធាវីតំណា ងលោក ឧកញ៉ា សាម៉ីខ្លួនឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ និង ក្រុមគ្រួសារ បងប្អូនរ បស់ នា ងផង ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣៖ក្រោយពីបានដោះស្រាយជាមួយ នារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ និង បានស្រាវជ្រាវរក ឃើញកា រពិត សមត្ថកិច្ចក៏ បាន រៀបចំនូវភស្តុតាងជា វីដេអូឃ្លីប ដែលនារីរូបនោះបានសា រភា ព កំ ហុស និងធ្វើការសុំកា រអភ័ យ ទោស នៅចំពោះ មុខ សមត្ថកិច្ច និងចំពោះលោកឧកញ៉ា។ ដោយមានកា រអាណិ តអាសូរ និង មិនចង់អោ យមានប ញ្ហាវែងឆ្ងាយ លោកឧកញ៉ា បានសម្រេចចិត្តមិនដេញដោលរឿងនេះតទៅមុខទៀតទេ ហើយគិត ថាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះ ស្រាយ ចប់ សព្វគ្រប់រួចទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤៖រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោយពេលដែលនារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ បានបង្ហោះសារ និង ធ្វើអ ត្តឃា ត បានសម្រេចរួចមក ស្រាប់តែមាន លេ ចឡើងនូវកា រចោទប្រ កាន់នេះ សារជាថ្មី តាមរយៈ បណ្តាញសង្គម និងសា រព័ត៌មានមួយចំនួន ដោយមានភ្ជាប់នូវវីដេអូឃ្លីបរបស់ នារីរូបនោះ និង រូបភា ពមួយចំនួន ដែលជា ឯកសារនៅក្នុង សំណុំរឿង ចា ស់ ហើយត្រូវបាន នារី ឃុន ស្រីស្រស់ ខ្លួនឯងប ដិសេ ធថា ជាការមួលប ង្កាច់ គំរា មកំ ហែ ងដើម្បីទា មទារប្រាក់ ពីលោ កឧ កញ៉ា (មានភស្តុតាង ជាវីដេអូ ដើម្បីបញ្ជាក់)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥៖តាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺនេះ រួមជាមួយនឹងភស្តុតាងយ៉ាង ជាក់ច្បាស់ដែលយើ ងបានបង្ហាញ រួមជាមួ យនឹងកា របញ្ជាក់ អំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ ងនោះ យើងខ្ញុំសង្ឃឹម ថា សាធារណៈជននឹង បានជ្រាបអំពីកា រពិត ដែលបានកើ តមា នឡើងជុំវិញបញ្ហានេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦៖យើងខ្ញុំគោរព នូវរាល់សិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញ មតិ ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌ មានទាំងឡា យណាជុំវិញករ ណីនេះប្រក បដោយវិជ្ជាជីវៈ និងទំនួលខុស ត្រូវខ្ពស់ ជៀសវាងរាល់ការ បន្តផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានទាំងឡាយ ដែលគ្មានមូលដ្ឋា នច្បាស់លាស់ ហើយបណ្តាលអោយ ប៉ះពាល់ កិត្តិយស និង សេចក្តីថ្លៃថ្នូររប ស់អ្នកដទៃ ដែលនេះគឺជាប ទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែ លអា ចត្រូវបា នផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧៖ជាចុងក្រោយនេះ យើងខ្ញុំសូមចូលរួម សម្តែងការសោ កស្តាយចំពោះ ការបាត់ បង់នេះ ក៏ដូចជាចូលរួម ចែករំលែ កនូវមរ​​ណទុក្ខជាមួយ ក្រុមគ្រួសារទាំងមូ លនៃ ស ព ដោយ សេចក្តីសោ កស្តាយ ជាទី បំផុត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ CPcnews

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចុចទស្សនាវិដេអូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបំផុត ! លោកឧកញ៉ា លាង ឃុន ចេញមុខបដិសេធ ថា មិនមែនជាដើមចមនៃអំពើធ្វើអត្តឃាតរបស់អ្នកនាង ឃុន ស្រីស្រស់ ទេ ភ្នំពេញ៖តាមរយៈការធ្វើកោសល្យវិច័យរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញ បង្ហាញថា អ្នកនាង ឃុន ស្រីស្រស់ ពិតជាបានធ្វើអត្តឃាតលោតពីលើខុនដូដោយខ្លួនឯង កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ប្រាកដមែន ពោលគឺ មិនមែនជាអំពើឃាតកម្មណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកឧកញ៉ា លាង ឃុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ខ្មែរប៊្រូវើរី លីមីតធីត នោះទេ ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺមួយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ របស់លោកមេធាវី ម៉ៃ វណ្ណាឌី ជាតំណាងលោកឧកញ៉ា លាង ឃុន ។ សេចក្តីបំភ្លឺដែលមានចំនួន៧ចំណុច បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះ ថា ៖១៖ការស្លាប់របស់នារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើលោកឧកញ៉ា លាង ឃុន នោះ ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរយៈការធ្វើកោសលវិច័យថា នារីរូបនោះ គឺជាការធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងពិតប្រាកដ។២៖ករណីនេះបានកើតមានឡើងកាលពីអំឡុងខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ម្តងរួចមកហើយ ហើយពួកយើងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ពីករណីបរិហាបង្កាច់កេរ្តិ៍ និង គំរាមកំហែងដោយមានលក្ខខណ្ឌទាមទារប្រាក់ ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយនារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ ។ បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ បានដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយមានការចូលរួមពីមេធាវីតំណាងលោកឧកញ៉ា សាម៉ីខ្លួនឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ និង ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនរបស់នាងផងដែរ។៣៖ក្រោយពីបានដោះស្រាយជាមួយ នារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ និង បានស្រាវជ្រាវរកឃើញការពិត សមត្ថកិច្ចក៏បានរៀបចំនូវភស្តុតាងជាវីដេអូឃ្លីប ដែលនារីរូបនោះបានសារភាពកំហុស និងធ្វើការសុំការអភ័យទោស នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ច និងចំពោះលោកឧកញ៉ា។ ដោយមានការអាណិតអាសូរ និង មិនចង់អោយមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយ លោកឧកញ៉ា បានសម្រេចចិត្តមិនដេញដោលរឿងនេះតទៅមុខទៀតទេ ហើយគិតថាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយ ចប់សព្វគ្រប់រួចទៅហើយ។៤៖រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោយពេលដែលនារីឈ្មោះ ឃុន ស្រីស្រស់ បានបង្ហោះសារ និង ធ្វើអត្តឃាតបានសម្រេចរួចមក ស្រាប់តែមានលេចឡើងនូវការចោទប្រកាន់នេះសារជាថ្មី តាមរយៈបណ្តាញសង្គម និងសារព័ត៌មានមួយចំនួន ដោយមានភ្ជាប់នូវវីដេអូឃ្លីបរបស់នារីរូបនោះ និង រូបភាពមួយចំនួន ដែលជាឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿងចាស់ ហើយត្រូវបាននារី ឃុន ស្រីស្រស់ ខ្លួនឯងបដិសេធថា ជាការមួលបង្កាច់ គំរាមកំហែងដើម្បីទាមទារប្រាក់ពីលោកឧកញ៉ា (មានភស្តុតាងជាវីដេអូដើម្បីបញ្ជាក់)។៥៖តាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺនេះ រួមជាមួយនឹងភស្តុតាងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដែលយើងបានបង្ហាញ រួមជាមួយនឹងការបញ្ជាក់អំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងនោះ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សាធារណៈជននឹងបានជ្រាបអំពីការពិត ដែលបានកើតមានឡើងជុំវិញបញ្ហានេះ។៦៖យើងខ្ញុំគោរពនូវរាល់សិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិ ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាជុំវិញករណីនេះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ជៀសវាងរាល់ការបន្តផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ ហើយបណ្តាលអោយប៉ះពាល់កិត្តិយស និង សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃ ដែលនេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់។៧៖ជាចុងក្រោយនេះ យើងខ្ញុំសូមចូលរួមសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះការបាត់បង់នេះ ក៏ដូចជាចូលរួមចែករំលែកនូវមរណទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃសព ដោយសេចក្តីសោកស្តាយជាទីបំផុត៕

Posted by CPC Watch on Thursday, March 12, 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *