បុរសដែល ស ង្ស័ យ ថាបានបោ កប្រាស់ ប្រាក់យុវជន ជាច្រើន ដោយ សន្យាថានឹង ជួយឲ្យយុវជ នទាំងនោះ កំពុងរ ងកា រចោទប្រកាន់ ពីក្រុមយុ វជនជាច្រើនដែល ពួកគេបាន ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញ ដើម្បីធ្វើការ ស្រាវជ្រាវរកយុត្តិធម៌។
ថ្មីៗនេះមានការស ង្ស័ យលើ ផលិតកម្មDL ថា បានប្រើប្រាស់រូបភាព អូសទាញយុវជនឲ្យចូលរៀន លើជំនាញសិល្បៈ និងការចេញសម្តែងដោយ ការបង់ លុយឲ្យផលិតកម្ម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការទម្លាយដែរ ថាយុវជនខ្លះត្រូវបានផលិត កម្មអូសទាញ ឲ្យបង់ ប្រាក់រាប់រយ ដុល្លារឲ្យទៅ ផលិតកម្ម ដើម្បីបាន ចូលថតភាពយន្ត ឬឈុត ផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែមិន បានធ្វើតាម ការសន្យា។បុរសថៅកែ ផលិតកម្មនេះ ក៏ត្រូវស ង្ស័ យ ថាជាអ្នក នៅពីក្រោយ ការប្រើប្រាស់ គណីយក្លែ ងក្លា យមួយ ប្រើប្រាស់រូបថតផលិតករ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៣ ប្រទេសថៃ ដើម្បីបោកប្រាស់ប្រាក់ពីជ ន រង គ្រោះ ជាហូរហែម កនោះផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏មានករណីស ង្ស័ យលើ ចាងហ្វាងផលិតកម្ម DL ដែលមាន ភាព មិនប្រក្រតីច្រើន ពិសេសទាក់ទងទៅនឹង គម្រោង ថតកុនខ្យល់ និងបើ កថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលសិល្បៈ ដែលមានតែការចុះឈ្មោះបង់ លុយប៉ុន្តែមិន បានរៀនពិតប្រាកដ។ មានការ ទ ម្លាយថា យុវជនមួយចំនួន សម្រេចចិត្តដាក់ ពាក្យបណ្តឹង ទៅកាន់លោកចាងហ្វាងផលិតកម្មDL ឈ្មោះមករា នោះ ហើយព្រមទាំងទៅដល់ទីតាំង ផលិតកម្មរួមជា មួយមន្ត្រីជំនាញដើម្បីសាក សួរថៅកែផលិតកម្ម ខាងលើប៉ុន្តែមិនបានជួប។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពក្រៅផ្លូវការដដែល បានទម្លាយថា មានសាក្សីបាន ឆ្លើយបំភ្លឺទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការ ស៊ើបអង្កេត លើករណី បោកប្រាស់មួយនេះ។ ប្រភពបន្តថា ឈ្មោះមករារូបនេះបន្តទៀត។ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា នេះពួកគេនឹងទៅដល់ផ្ទះជួលរបស់ចាងហ្វាង ដែលស្ថិតនៅក្រោយ ព្រះបរមរាជវាំង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការលើកឡើងដែរថា អ្នកចាំផ្ទះបានលើកឡើងចាង ហ្វាងផលិតកម្មមិនបានស្ថិតនៅផ្ទះខាង លើទេ ប៉ុន្តែតាមរយៈការទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទទៅផ្ទាល់បុរសនោះបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅជ ន រ ង គ្រោះវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបញ្ជាក់ថា កន្លងមកដោយសារជ ន រ ងគ្រោះមានចំនួនច្រើន ប៉ុន្តែពួកគេខ្វះភាពក្លាហានក្នុងការទម្លាយរឿងនេះដោយសារខ្មាសគេផង ទើបមិនប្រតិកម្ម ប៉ុន្តែតាមដែលបានដឹង គឺមានជ នរ ង គ្រោះជាច្រើនច្រើនទៀត ពិសេសអ្នករស់នៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាប បានចាញ់ បោកបុរសនេះអស់ប្រាក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ទាប់ រហូតពី ១ពាន់ដុល្លារដល់ ៥ពាន់ដុល្លារអាមេរិកក៏មាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបន្តថា នេះគឺជាឱកាស ដែលពួកគេអាច ទាមទារប្រាក់ដែលចាញ់ បោកត្រឡប់មកវិញ ម្យ៉ាងក៏មិនចង់ឲ្យ បុគ្គលរូបនេះបោកប្រាស់យុវជន ជាច្រើនបន្តទៀត ដែលពួកគេ សំណូមពរឲ្យមន្ត្រីជំនាញធ្វើការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងធ្វើចំណាត់ការ ទៅតាមផ្លូវច្បាប់បន្ថែមពីការសង ប្រាក់ត្រឡប់ទៅ ជ ន រ ង គ្រោះវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជាការសង ប្រាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ជន រ ង គ្រោះ មែនប៉ុន្តែការ ឆបោក និង ការ រំ លោ ភ លើ ទំនុក ចិត្ត គឺ ជា បទ ល្មើ ស ព្រហ្ម ទ ណ្ឌ ដែលយោ ងមាត្រា ៣៧៧ នៃ ក្រម ព្រ ហ្មទ ណ្ឌ ចែង អំពី និយមន័យ នៃ ការ ឆ បោក ថា អំពើ ឆ បោក គឺ ជា អំពើ បន្លំ ចំពោះ រូបវន្ត បុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល ណា មួយ ដោយ អះអាង ទៅ លើ ឋានៈ ក្លែង ដោយ រំ លោ ភ លើ ឋានៈ ពិត ប្រាកដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬ ដោយ ប្រើ ឧបាយកល ទុច្ចរិត ហើយ ដូច្នេះ បាន ទទួល ពី បុគ្គល នេះ ដែល នាំ ឲ្យ ខូច ប្រយោជន៍ របស់ បុគ្គល នេះ ឬ របស់ តតិយជន នូវ ទី១ ការ ប្រគល់ មូលនិធិ តម្លៃ ឬ ទ្រព្យ សម្បត្តិ អ្វី មួយ។ ទី២ ការ ផ្គត់ផ្គង់ សេវា។ ទី៣ ការ ធ្វើ លិខិត ដែល មាន តម្លៃ ជា កាតព្វកិច្ច ឬ ជា ការ ឲ្យ រួច ពី កាតព្វកិច្ច។មាត្រា ៣៧៨ បាន ចែង ថា អំពើ ឆបោក ត្រូវ ផ្ដន្ទាទោស ដា ក់ ពន្ធ នា គារ ពី ៦ ខែ ទៅ ៣ ឆ្នាំ និង ពិន័ យ ជា ប្រាក់ ពី ១ លាន រៀល ទៅ ៦ លាន រៀល៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed