ស្រ្តីម្នាក់មាន ជម្ងឺប្រចាំកា យរាំ រៃដោ យជំ នឿរកា រស្រោច ទឹកប ណ្តោះ គ្រោះ ត្រូវ លោកគ្រូស្រោចទឹក ធ្វើល្បិច បារមី កូន របស់គេចូល សណ្ឋិត ឲ្យស្រ្តីរ ង គ្រោះ រួម រ័ក ជា មួយ បើមិ នព្រម បារមី និង កា ច់ប ងប្អូនឪពុកម្តាយ នាងស្លា ប់ ទាំងអស់ គ្មាន សល់ ធ្វើឲ្យគា ត់មានកា រផិត ភ័យ ហើយ ជឿរលើកា រភូ តកុ ហុ ក របស់គ្រូស្រោច ទឹក ល្មោ ភ កា មធ្វើឲ្យស្រ្តីរ ង គ្រោះ បានសម្រេ ចចិត្ត រួម រ័ក ជា មួយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុកាលនេះ កើតឡើងកាពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៧វេលាម៉ោង ១០.៣០នាទីចំណុចភូមិ ជ័យឧត្តម២ ឃុំ សំរោងធំស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល។សមត្ថកិច្ចបាន ឲ្យដឹង ថាស្រ្តីរ ង គ្រោះ ឈ្មោះ ស្វាយ បូណាត ភេទ ស្រី អាយុ ២៦ឆ្នាំ ជនជាតិ ខ្មែរ មុខរបរ កម្មករ មាន ទីលំនៅ ភូមិ មេ លោង ឃុំចេក ស្រុក ស្វាយជ្រ៊ំ ខេត្តស្វាយរៀង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជន ស ង្ស័ យ ជា គ្រូស្រោចទឹក ឈ្មោះ ឯក កុសល ភេទ ប្រុស អាយុ ៣៩ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខ របរ រត់ក ង់ បី និ ង  ជាគ្រូស្រោចទឹក មានទីលំ នៅ ភូមិ ជ័យឧត្តម២ ឃុំសំ រោងធំ ស្រុក កៀនស្វាយ ខេត្ត កណ្តា។ស្រ្តីរ ង គ្រោះ មាន ជំងឺប្រចាំកា យ ហើយ បានទៅ មើល ជំងឺនៅផ្ទះជន ស ង្ស័ យស្ថិត នៅភូមិ ជ័យឧត្តម ២ ឃុំ សំរោង ធំ ស្រុកកៀន ស្វាយ ខេត្ត កណ្តាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់វេលា ម៉ោង២២:០០ នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំ ដដែ លស្រាប់ តែឈ្មោះ ឯក កុសល ហៅ(ចយ)ភេទប្រុស បានប្រាប់ ជ ន រ ង គ្រោះថា បារមី កូនរប ស់គេ ចូលម កសណ្ឋិតប្រាប់ថា បើមិនព្រមរួ មរស់ជា មួយ គេ គឺបារមី និង កា ច់បង ប្អូន ឪពុក ម្តាយ នាងស្លា ប់ទាំងអស់ ពេលឮដូច្នេះ ធ្វើឲ្យគា ត់ផិ ត ភ័ យ យ៉ាង ខ្លាំងបាន សម្រេច ចិត្តយល់ ព្រម ហើយជ ន ស ង័្ស យបាន ធ្វើ សកម្ម ភាពរំ លោ ភ ភ្លាមៗបាន ២ដង។ហើយ ជារៀងរាល់ថ្ងៃជ ន  ស ង្ស័យ តែង តែ រំ លោ ភ ជ ន រ ង គ្រោះបានសម្រេច ២ទៅ៣ដងជា រៀងរហូត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ ថ្ងៃទី១៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១០:៣០ នាទីជ ន រ ងគ្រោះ ស ង័្ស យ ថា ចា ញ់បោ ក គេ ទើប ប្រាប់ក្រុមគ្រួសារបានមកដាក់ ពាក្យបណ្តឹងនៅ សាលាឃុំ ដល់ថ្ងៃទី ២២មករាឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ០៩:៤០នាទី ជ ន រ ងគ្រោះ បានមកដាក់ ពាក្យបណ្តឹង នៅប៉ុស្តិ៍នគ របាលរដ្ឋបាលសំ រោងធំ ក្រោយទទួលបា នពាក្យបណ្តឹង កម្លាំង ប៉ុស្តិបានចុះដល់កន្លែងកើត ហេតុ និងបានឃាត់ខ្លួនជ នស ង្ស័ យ មក ប៉ុស្ដដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធី ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed