ទើបនឹងថ្ពក់ចិត្តតារាច ម្រៀងលំដាប់ជួរ មុខព្រាប សុវត្ថិឲ្យចូលច្រៀងក្នុងផលិ កម្មខ្លួនមិនបា នប៉ុន្មា នផង ស្រាប់តែ ពេ លនេះគេលេចលឺដំណឹងថាផ លិតកម្ម Galaxy Navatra ត្រៀមចាយទ្រព្យថ្លៃប្រមាណ កន្លះ លា នដុល្លារ ទាញ ពេជ្រ សោភា ឲ្យចូលច្រៀងក្នុងផ លិតកម្មខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការទម្លាយនេះ ក៏ក្រោយពេលដែ ល ពេជ្រ សោភា មិនបញ្ចេញ បទចម្រៀងថ្មី នៅផលិតកម្ម ហង្សមាស អស់មួយ ខ្យល់ធំ។ ព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមួយ បាន ទម្លាយឲ្យដឹងថា តារាចម្រៀង ពេជ្រ សោភា ដែលជ្រកក្រោមដំ បូលផលិត កម្មហង្សមា សអស់ជាង១៥ឆ្នាំមក ហើយនោះ បានក្លាយ ជាមុខ សញ្ញាបន្ទាប់របស់ ផលិត កម្ម Galaxy Navatra ដែលការអូ សទា ញនេះ ក៏ត្រូវបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេបញ្ជាក់ ដែរថា ទ្រព្យជាច្រើនមានទាំង លុយ ឡាន វីឡា នឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាងភ្លាម ដោយមិនបូ កបញ្ចូលពី ប្រាក់ខែ និងផលចំណេញមួ យចំនួន។ ប្រភពថា កញ្ចប់ថ្លៃកន្លះលា នដុល្លារអា មេរិកនេះគឺជា រឿងថ្មីដែល គេនៅរ ង់ចាំបន្តតាមដាន ខណៈកន្លងទៅផលិតកម្មនេះត្រូវបានលេ ចចេញដំណឹ ងថាវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នានេះ បានអូស ទាញលោកព្រាប សុវត្ថិ បានដោយជោគជ័យផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការលើកឡើងដែ រថា ថ្មីៗនេះផលិតកម្មទាំងពីរបា ននឹងកំពុងប្រជែងគ្នាខ្លាំង ទាំងការអូ សទាញ តារាចម្រៀង និងអ្នកនិពន្ធគ្នាទៅវិញ ទៅមក។ ប្រភពលើ កឡើងថា Galaxy Navatra បានព្រលយ ពីការជួយលើកមុ ខមាត់ នាងឲ្យកាន់ តែល្បីនឹងផ្ទុះជាថ្មីដោយចាប់គូច្រៀង រួមគ្នាជាមួយ ដៃគូចាស់ លោកព្រាប សុវត្ថិនោះ។ មានកា រលើកឡើងដែរថា Galaxy Navatra ក៏នឹងផ្តល់សិទ្ធិឲ្យនាង សម្រេចលើការជ្រើសរើ សបទចម្រៀង ហើយសមត្ថភាព និពន្ធបទចម្រៀង និងធ្វើភ្លេងខ្លួនឯ ងនោះក៏ជាហេតុផលដែល Galaxy Navatraចង់បានផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ទោះជាយ៉ា ងណានៅមិនទាន់ អាចស្វែងរកទំនាក់ ទំនង ពីតារាចម្រៀងពេជ្រ សោភា បាននៅឡើយទេ ប៉ុន្តែកន្លង ទៅនាងក៏ទទួលស្គាល់ថា ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ពិតជាធ្លាប់ទំនាក់ ទំនងមកកា ន់នាង ប៉ុន្តែនាងសុំមិនធ្វើការ បញ្ជាក់ ប៉ុន្តែនាងព្រលយថាការ ងារសិល្បៈខ្លះអា ចនឹ ងបណ្តោយទៅតា មពេល វេលាជាអ្នកកំណ ត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណា ការសម្រេចចិត្តរប ស់តារាចម្រៀងពេជ្រសោ ភាយ៉ាង ណាគឺនៅមិនទា ន់ច្បាស់នៅឡើយ ខណៈកន្លង មកនាងក៏មានរឿងរ៉ាវអាក់ អន់ស្រពន់ចិត្តមួយ ចំនួននៅ ផលិតកម្មចា ស់ផងដែរ ហើយការស ម្រេចចិត្តដើរចេ ញពីផ លិតក ម្មធំមួយនេះអាចនឹ ងជាជ ម្រើសចុង ក្រោយ សម្រាប់នាង។ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed