កុមារា ម្នាក់ ត្រូវ ឆ្កែ ខាំ ២០ ថ្ងៃ មក ហើយត្រូវបាន ក្រុមគ្រួសារ យក មកព្យាបាល នៅមន្ទីរ ពេទ្យប ង្អែក ខេត្ត បន្ទាយមាន ជ័យ តែគ្រូពេទ្យពិនិត្យ ឃើញថា មាន រោគ សញ្ញា ជំងឺ ឆ្កែ ឆ្កួ ត កម្រឹត ធ្ង ន់ ធ្ងរទើប លោក ប្រធាន មន្ទីរសុខាភិ បាល ខេត្តសម្រេច បញ្ជូន បន្តទៅ មន្ទីរខេត្ត បាត់ដំបង ដោយក្នុង នោះមាន សមាជិក ៦នាក់ទៀត ក៏ត្រូវ នាំ ទៅ ចា ក់ថ្នាំ ការពារ ផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក វេជ្ជ បណ្ឌិតឡេ ច័ន្ទ សង្វាត ប្រធាន មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តប ន្ទាយមានជ័យ រួមជាមួយ ក្រុម ការងារ ដោយ ពិនិត្យឃើញស្ថានភាព ជំងឺ បែបនេះ ក៏រាយ ការណ៍ប ន្ទាន់ទៅកាន់ មន្ទីរ(RRT )និង ប្រធាន មន្ទីរពេទ្យ ខេត្ តមិត្តភាព កម្ពជា ជប៉ុន មង្គលបូរី នៅថ្ងៃទី ០២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ឲ្យចុះមក ពិនិត្យ ស្ថាន ភាព ជំងឺ និងសួរ សុខ ទុក្ខ ក្មួ យប្រុស ឈ្មោះ គួយ រក្ស អាយុ ៩ឆ្នាំ រស់ នៅជា មួយ ឳពុកម្តាយ នៅភូមិ សន្តិភាព ឃុំទួល ពង្រ ស្រុក ម៉ាឡៃ ដែល ត្រូវបាន ឆ្កែ ខាំ រយៈពេល ប្រហែល ២០ថ្ងៃមក ហើយ។ ដោយ ជំងឺ កាន់ តែ ធ្ង ន់ ធ្ងរទើប បាន បញ្ជូន មក កាន់ មន្ទីរ ពេទ្យ មិត្តភាព ជប៉ុន មង្គលបូរី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ ពេលនេះ គ្រូពេទ្យ ពិនិត្យ និងព្យា បាលបាន ឲ្យដឹងថា គ្រូពេទ្យបាន ពិនិត្យឃើញ មនុស្ស ទាំង អស់នេះ មាន រោគ សញ្ញា ជំងឺឆ្កែ ឆ្កួ តពិ សេស ក្មួយ ប្រុស គួយ រក្ស មាន អា ការៈ ធ្ង ន់ ធ្ងរ ជាង គេ

សូមបញ្ជាក់ ថា កុមារា គួយ រក្សមាន ឳពុក ឈ្មោះ ម៉ៅ ខេមរា និង ម្តាយ ឈ្មោះ សុខ សាវន្ត ។គ្រូពេទ្យ បាន បន្តថា ក្រុមគ្រួសារនោះ មាន សមាជិក ចំនួន ៦នាក់ទៀត ដែលប៉ះ ពាល់ ជាមួយ ករណី ជំងឺ ឆ្កែ ឆ្កួត តែមិន ទាន់ មាន រោគ សញ្ញាទេ ក៏ស្នើឲ្យនាំ ទៅពិនិត្យ នៅមន្ទីរពេទ្យដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ប្រធាន មន្ទីរបាន បន្តថា ដោយ បានការ យក ចិត្តទុក ដាក់ និងទទួល បានអ នុសា សន៍ពីសាស្រ្តចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង សុខាភិ បាល និង មានការ សម្រប សម្រួល ការងារ ពី លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាល ខេត្តបន្ទាយ មា នជ័យ រួមទាំងមាន ការ ជួយ សម្រប សម្រួលពី ប្រធាន មន្ទីរសុខា ភិបាល ខេត្ត បាត់ ដំបង ផងនោះ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ស្រុក មង្គលបូរីសម្រេច បញ្ជូន ក្មួយ ប្រុស រ ង គ្រោះ ទៅសម្រាក ព្យាបាល បន្តនៅ មន្ទីរពេទ្យ ខេត្ត បាត់ដំបង ។ចំណែក អ្នក ពាក់ ពន្ធ័ ៦នាក់ ផ្សេង ទៀត ( សមាជិក ក្នុងគ្រួសារ) ត្រូវ បញ្ជូន ទៅ ចាក់ វ៉ា ក់ សាំ ងការ ពារ ជំងឺ ឆ្កែ ឆ្កួ ត នៅវិទ្យា ស្ថាន ប៉ាស្ទ័រសា ខា ខេត្តបាត់ដំបង ផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹម នឹង នេះ មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្ត សូមអំពាវ ដល់បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល មាន សត្វ ឆ្កែ ឆ្មា ចិញ្ចឹម សូម មេត្តា យក ទៅចាក់វ៉ាក់ សាំង សត្វ ជាចាំ បាច់ និង ត្រូវ ចង ខ្សែសត្វ ចិញ្ចឹម ឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ ។ ដោយ ឡែក ប្រសិន បើ មាន ឆ្កែ ឆ្មា ខាំ ត្រូវ មក ទទួល ការ ពិ គ្រោះ ឬ ចាក់ វ៉ាក់ សាំង ការពារ ឲ្យបាន ទាន់ ពេលវេលា តាមការ ណែនាំ របស់គ្រូពេទ្យ និង មិនត្រូវ ទទួលទាន  សា ច់ ឆ្កែ ឆ្មា នោះ ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *