គូ​ស្នេហ៍ ​មួយ​គូ នៅ​ភាគ​ខាង​ជើង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ រៀបការ​ នៅ​មណ្ឌល​ព្យាបាល ​កូវីដ ១៩ ជាមួយ​នឹង​ការ​ស្លៀក​ ឈុត ​ការពារ​ខ្លួន ក្រោយ​កូន​ក្រមុំ​ តេស្ត​វិជ្ជមាន​វីរុស​នេះ នៅ​ចំ​ថ្ងៃ​មង្គល ​របស់​ពួកគេ ។​រូបភាព​ នៃ​ទិដ្ឋភាព​មង្គល​ការ ​របស់​ពួកគេ ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាធរ ​ផ្នែក​សុខាភិបាល​ចែកចាយ​ លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ដោយ​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​ ក៏​ទទួល​បាន​កា រ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​រយៈ​រូប​ភាព​នោះ បង្ហាញ​ពី​វត្តមាន​គូស្នេហ៍​មួយ​គូ​នេះ អាចារ្យ និង​សាច់ញាតិ​ ជិត​ស្និទ្ធ ៣ នាក់​ផ្សេង​ទៀត ដែល​គ្រប់​គ្នា សុទ្ធ​តែ​ស្លៀក​ឈុត​ ការពារ​ខ្លួន​ទាំង​អស់ ធ្វើ​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​រៀបការ ​តាម​ប្រពៃណី​សាសនា​ហិណ្ឌូ ។​គួរ​បញ្ជាក់​ថា ពិធី​រៀបការ​ត្រូវ​បា ន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ភ្លាមៗ​បែប​នេះ គឺ​នៅ​ពេល​ដែល ​ខាង​ក្រុម​បុគ្គលិក​ សុខាភិបាល បាន​ទទួល​លទ្ធផល​តេស្ត​កូវីដ ១៩ របស់​កូន​ក្រមុំ​ភ្លាមៗ មុន​ពិធី​រៀបការ​ រៀបចំ​ឡើង ហើយ​ពួកគេ​ក៏​បាន​ ទៅ​បញ្ឈប់​កូន​ក្រមុំ និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ របស់​នាង កុំឲ្យ​ទៅ​រោង​ការ ហើយ​មក​ធ្វើ​ពិធី ​មង្គល​នេះ នៅ​មណ្ឌល​ព្យាបាល​កូវីដ ១៩ ជំនួស​វិញ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed