អគារឈាបនដ្ឋាន បានបាក់ស្រុតដំបូង ក្នុងពេលមានមនុស្សជាច្រើនទៅ បូជា.ស.ព.សា.ច់ញ្ញាតិ.របស់.ខ្លួនបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លា.ប់ ដល់ទៅ.១៧ នាក់។ក្រោយទទួលបានព័ត៌មាន អភិបាលរដ្ឋ Uttar Pradesh លោក Yogi Adityanath បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្នុងស្រុក Ghaziabad បង្កើនសកម្មភាព.ជួយមនុស្ស.ដែលជា.ប់.គាំងក្រោម.គំនរបា.ក់.បែ.ក។ ការបាក់ស្រុតនោះបណ្តាល.ឲ្យមនុស្ស ១៧នាក់ស្លា.ប់ និង រាប់សិបនាក់រ.ងរ.បួ.ស ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍.គ្រោះ.ថ្នា.ក់.ខាងលើកើតឡើង នៅរសៀលថ្ងៃទី.៣ខែមករាឆ្នាំ២០២១។ ទីតាំងដែល.រ.ង.គ្រោះគឺ.មានចម្ងាយពីរដ្ឋធានីញូវដេលីតែ.៥៣គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។តាមការលើកឡើងពីមន្ត្រីក្នុងស្រុក Ghaziabad ហេតុការណ៍គ្រោះ.ថ្នាក់.ខា.ងលើកើតឡើង ក្នុងពេលដែល មានមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ជូនស..ពសា.ច់ញ្ញាតិ.អាយុ៦៥ឆ្នាំទៅបូ.ជា នៅឈាបនដ្ឋានខាងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីក្នុងតំបន់បាន.ឲ្យដឹងថា មានមនុស្ស ប្រមាណ.៣០.ទៅ.៣៥នាក់ គប់.នៅក្រោមគំ.ន.រអ.គារបា.ក់បែ.ក.នៅឡើយទេ។ មកទល់ពេលនេះ.ក្រុមជួយស.ង្គ្រោះបា.នជួយមនុស្ស.២០នាក់ចេញ.ពីគំនរអ.គារបា.ក់.បែ.ក ក្នុងនោះមាន១៧នាក់ស្លា.ប់ ។
អភិបាលរដ្ឋ Uttar Pradesh បានប្រកាសថា នឹងជួយ.ដល់គ្រួសារ.ជន.រងគ្រោះ ក្នុងឧបទ្ទវ.ហេ.តុខាងលើ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed