ព្រះគ្រូវត្ត អំពិល ថ្កើង ព្រះ.នាម ប៉ាន់ ឈុនមាន សង្ឃ.ដីការ អំពាវ.នា រ ក ជំនួយ ពីញាតិញោម ពុទ្ធបរិស័ទ ជួយដល់ កុមារ.កំព្រា និងកុមារ.ក្រីក្រ ដែល.មក ជ្រក.កោន នឹងព្រះអង្គ កំពុង.ចិញ្ចឹម.ឲ្យរៀន.ជំនា.ញ ភ្លេង.ពិណ.ពា.ធ ដើម្បីប្រក.ប.របរ.ចិញ្ចឹម.ជី.វិ.ត.ទៅថ្ងៃមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះគ្រូ ចន្ទមង្គល.រង្សី ប៉ាន់ឈុន ជាព្រចៅ.អធិការ គង់នៅ.ក្នុងវត្ត.អំពិល ថ្កើងដែលស្ថិតនៅភូមិថ្មី ឃុំ ព្រែក.តូច ស្រុក មោង.ឬស្សី ខេត្ត បាត់ដំបង។ ក្មេងៗ.កំព្រា ដែល.ព្រះអង្គមានចំនួន ១២ នាក់ ដែល.មាន អាយុចន្លោះ ៦ ដល់១២ ឆ្នាំ និងកំពុង.រៀន.បឋមសិក្សា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះគ្រូ ចន្ទមង្គល.រង្សី មាន.សង្ឃដី.កាថា ក្រោយ.ពី.មាន ជំងឺកូវី១៩ ព្រះអង្គ ក៏ពិបាកដែរ ក្នុងការចិញ្ចឹម កុមារទាំង.នោះ ដោយ.សារ ការ.រាំង ស្ទះ បច្ច័យមួយចំនួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះគ្រូ ចន្ទមង្គលរង្សី ប៉ាន់.ឈុន ជា.ព្រចៅ អធិការគង់.នៅក្នុង វត្តអំពិលថ្កើង
ដោយឡែកធ្លាប់ តែពីមុន.មក.មាន ពុទ្ធបរិស័ទមួយ.ចំនួន នៅស្រុក.ក្រៅ តែងតែ ជួយតាមរយៈ ដល់.ព្រះអង្គ.ជួយ.ទៅ ដល់ជនក្រីក្រ ដែល អ្នក.នាង ចិន្តា អ៊ុក យ៉ែម ចាន់ លោកចន ប្រគេនព្រះ.អង្គ ដើម្បីជួយ.ដល់ ប្រជា.ជន.ក្រីក្រ នៅក្នុង.ប្រទេស​កម្ពុជា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែដេាយ សារមាន ជម្ងឺ កូវីដ.១៩ ព្រះអង្គ.ហាក់.ធ្លាក់ បច្ច័យរាំង ស្ទះជួប ផលវិបាក យ៉ាងខ្លាំង ព្រះអង្គក៏កំពុង នៅជំ.ពាក់ បច្ច័.យ គ្រូ ភ្លេងពិណពាធ មួយ.វង់ ដែល មានត.ម្លៃ ៣២០០ ដុល្លារ.រយៈ..ពេល ដល់.ឆ្នាំហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែ.ការ អាណិត.អាសូរដ.ល់កុមារ ដែលជា.ទំពាំងស្នង ឬស្សី.បន្តវេន ប្រទេស.ជាតិ ទោះជា.យ៉ាងណា ព្រះអង្គតែ.ងតែ.មា.នចិត្ត មេត្តាស.ន្តេាស.ជួយ សង្គ្រោះដល់ ប្រជាជន ដែលមាន.កា.ររ.ង.គ្រោះ.ចំពោះ.បញ្ហា.ផ្សេងៗ ទៀតដែរ.ហេីយព្រះ​.អង្គតែង.តែ.កៀរគរ រកជំនួយខ្មែរ.ទាំងនៅស្រុក.ក្រៅ.និងខ្មែរក្នុង.ស្រុក.ដេីម្បីបាន.ជួ.យ.ដល់ប្រជា.ជន.ខ្មែរយើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេស.ចិត្តដែល.ធ្លាប់.ស.ង្គ្រោះ.ដល់កុមារ.កំព្រាខ្វះខាត ក្រីក្រព្រះអង្គ.បានប្រមូលកុមារទាំង.នោះ.មកចិញ្ចឹម.ឲ្យរៀន.សូត្រនៅក្នុង វត្តបទុមវតី.ហើយក៏បាន.បង្កើត.ជាក្រុមភ្លេងពិណ.ពាធ ១វង់ ឲ្យកុមារមាន.ចំណេះ.ដឹង.សម្រាប់ជា.ទ្រព្យជាប់.នឹងប្រាណ.ដើម្បីចិញ្ចឹម.ជីវិតទៅថ្ងៃអ.នាគត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed