អតីតមន្ត្រីប៉េអឹមម្នាក់ ត្រូវបានសមត្ថិកិច្ចចា ប់ ឃា ត់ខ្លួន កាលពី រសៀលថ្ងៃទី09ខែមករាឆ្នាំ2020 ស្ថិតនៅភូ មិតាអុកសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំ ពៅរាជ ធានីភ្នំពេញ។ បន្ទាប់ពីអតីតមន្ត្រីប៉េអឹមរូ បនេះបា នធ្វើឯក សារក្លែ ងក្លា យប ន្លំជ នជាតិកូរ៉េអ ស់ចំនួន30ម៉ីនដុល្លាអា មេរិក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម ជ ន រ ង គ្រោះដែ លជាជ ន់ជា តិកូរ៉េបានបង្ហើបនឹងរៀបរាប់ អោយដឹ ងថា នៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010 ខ្ញុំបាទបានខ្ចីប្រាក់ពីឈ្មោះអ៊ុយសុភី និងឈ្មោះប៊ុ ន ឈុន្នីចំនួនបួ នម៉ឺ នដុល្លារ អាមេរិក  ដែលមា នការប្រាក់5ភាគរយក្នុងមួ យខែបន្ទាប់មកខ្ញុំបា ទបាន សងប្រាក់ទាំ ងដើមទាំ ង ការចំនួន 16 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដែលមា នជា លិខិតប្រគល់ឯ កសារចុះថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោ យសារ ខ្ញុំបាទជាជនជា តិកូរ៉េមិន ចេះអានស រសេ រអក្សរខ្មែរ  និងទុ កចិត្តរាប់ អា នឈ្មោះ  យឹម ផៃភីវីវ៉ាន់នុត្ត ដូចកូនបង្កើត ទើបឲ្យឈ្មោះនេះ ធ្វើជាសាក្សី សម្រួលក្នុងការ បង្កើតកិច្ចសន្យាទាំ ងពីរខា ងលើ។ តែឈ្មោះយឹម  ផៃភីវីវ៉ាន់នុត្ត
បានក្លែងក្នុងលិខិតប្រគល់ឯកសារ ចុះថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ទៅ ជាចំនួនប្រាក់សរុ ប 30 ម៉ឺនដុល្លារអាមេ រិកហើ យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរក្សាកា រពា រដីរប ស់ខ្ញុំដោយ អះអាង ថាខ្ញុំបាទនៅ ជំពាក់ប្រាក់ចំនួន 14 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទៀតហើយឈ្មោះយឹម ផៃភីវីវ៉ាន់នុត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាសាក្សីក្នុងកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010 និងជាសាក្សីក្នុងលិខិតប្រគល់ឯកសារចុះថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017បានតាំងខ្លួនជាសហម្ចាស់ បំណុលដឹងខ្ញុំបាទទៅវិញមិនឱ្យធ្វើការលក់ជួលបញ្ចាំធ្វើអំណោយមរតក យកទៅចូលហ៊ុននិងបង្កើតប្រាក់វិភោគ អនុប្បទានសិទ្ធនានសឲ្យអ្នកដទៃក្នុងក្បាលដីចំនួន 2 កន្លែង ដែលមានលេខ 308/16សដ ថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 ស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងក្បាលដី 357 ទំហំ 6345m2( ម៉ែត្រការ៉េ)ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំបាទ ដែលបានធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ខ្ញុំបាទជាខ្លាំង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ អរិយធម៌

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *