ស្រី្ដម្នាក់បានរៀបការ ជាមួយប្ដីពេញ ច្បាប់តា មគន្លងប្រពៃណី និងបានរួមរស់ ជាមួយគ្នាជាង ១០ឆ្នាំមកហើយ ឈានដល់បង្កើតបាន កូនពីរនាក់ ជាចំណងដៃ ទៀតផង ប៉ុន្ដែក្នុងរយៈ ពេល ចុងក្រោយនេះ លោកប្ដីចិត្តខ្មៅ បានសុំអង្វរ ប្រពន្ធ ដើម្បីឲ្យខ្លួនគេបាន ទៅរួមរស់ជា មួយស្រីថ្មីនោះវិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអះអាងថាខ្លួន មិនអាចរស់នៅ អត់ស្រីនោះបានទេ ទោះជាប្រពន្ធមិន មាត់ឆ្លើយតបថា យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ ប្ដីកំ ហូចម្នាក់នេះ បានវេច បង្វេចចុះចោលប្រពន្ធកូន ទៅរួមរ ស់ជា មួយស្រីថ្មីនៅឯខេត្ត សៀមរាប យ៉ាងត្រេក ត្រអាល លើគនរទុក្ខរបសប្រពន្ធកូនខ្លួន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តាំងពីលោកប្ដី ចុះចោលកាលណាមក កូនរបស់នាង បានធ្លាក់ខ្លួន ឈឺចំនួនពីរលើក មកហើយ ដោយកូន យំស្រែកដង្ហោយហៅរកប៉ាៗ ជាប់ មាត់រហូត ទោះជានាង ជាម្ដាយ ខំតេហៅ ឲ្យមកមើលកូន យ៉ាងណាក៏ប្ដីនាង មិនព្រមកដែរ ចុងក្រោយថា បើទោះជាកូន ងា ប់ ទៅហើយឲ្យគេធ្វើម៉េចទៅ ក្រោយ ឮសម្ដីនេះទើប នាងដឹងច្បាស់ ថាប្ដីនាង ពិត ជាមិនអាចវិ លត្រឡប់មក រកប្រពន្ធកូន វិញបានទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីអភ័ព្វខាងលើ មិនបានបញ្ជាក់ ឱ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណនោះទេ ប៉ុន្តែបង្ហើបប្រាប់ថា ប្តីរបស់នាង មានឈ្មោះធ្នូ ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនខ្សែកាបអ៊ីនធឺណែត និងជាបុគ្គលិកបណ្តែតអង្គភាព ប្រឆាំង អំពើពុករលួយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីអភ័ព្វរូបនេះ បានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា នាងនិងប្តី បានរៀបការនឹង គ្នាត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ តាំងពីឆ្នាំ 2010មកម៉្លេះ ដោយមានទាំងសំបុត្រ អាពាហ៍ពិពាហ៍ (អេតាស៊ីវិល) ទៀតផង។ រហូតមក ដល់សព្វថ្ងៃ ប្តីប្រពន្ធនាងរួមរស់ បង្កើតបានកូនប្រុស2នាក់ ជាចំណង និស្ស័យ ដោយក្នុងនោះ កូនប្រុសច្បងមា នវ័យ 8ឆ្នាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក កូនប្រុសពៅ ទើបនឹងមានអាយុ1ខួប2ខែប៉ុណ្ណោះ បែរជាប្តីដាច់ចិត្តចុះចោលប្រពន្ធ និងកូនទាំង2 ដោយគ្មានស្រណោះអាល័យ ឬនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ធ្លាប់កម្សត់កម្រនឹងគ្នាបន្តិចសោះ។

ស្ត្រីអភ័ព្វខាងលើ បានបន្តទាំង អួល អាក់ ថា ប្តីនាងបានចុះ ចោលផ្ទះ ចោលនាង និងកូនៗ អស់រយៈពេល 5ខែមកហើយ ពោលគឺប្តីចុះចេញតាំងពីថ្ងៃទី28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ហើយសព្វថ្ងៃ ឮថាកំពុងសម្ងំរស់នៅសោយសុខជាមួយស្រីថ្មី នៅម្តុំជម្ពូវ័ន ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ឯណោះ។នាងទើបនឹង បានដឹងរឿងរ៉ាវថា ប្តីមានស្រីនេះ នៅអំឡុង ក្រោយពិធីបុណ្យអុំទូក ឆ្នាំ2018 ប៉ុណ្ណោះ ដោយប្តីជាអ្នក សារភាពប្រាប់នាង ដោយផ្ទាល់ មាត់តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលណោះ ប្តីនាងបានទៅខេត្តសៀមរាប4យប់ ដោយប្រាប់ថា ទៅធ្វើការងារ តែតាមពិត ទៅរកស្រីថ្មីនោះសោះ ដែលស្រីម្នាក់នោះ ដើមឡើយ គឺជាប្អូនធម៌ របស់ប្តីនាង ហើយនាង មានប្តីហើយ ប៉ុន្តែលែងលះ គ្នាមិនទាន់ដាច់ស្រេច ព្រោះប្តី មិនព្រមផ្តិតមេដៃ ទើបយ កប្តីនាងជាវាគ្មិន ជួយប្រឹក្សាយោបល់ ចុះឡើងៗ ក៏ក្លាយ ជាភ្លើងស្នេហ៍ រោលរាលតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីខាងលើ បានឱ្យដឹងទៀតថា មុនដំបូង ប្តីនាងបានសារភា ពប្រាប់នាងត្រង់ៗថា គាត់ទៅ សៀមរាប ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ គឺបានទៅដេក ជាមួយប្អូនស្រីធម៌ ម្នាក់នោះ ពេលឮប្តីនិយាយ បែបនេះ នាងជា ប្រពន្ធក៏មិន មាត់ក ឬរករឿង ដេញដោលប្តីអ្វីដែរ ព្រោះតែនឹកថា ម្ទេសណា មិនហឹរ ប្រុស ណាមិនខូច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក ប្តីរបស់នាងក៏បាន រួមរស់នឹងនាងបាន1ខែទៀត តែអំឡុងពេល រួមរស់នេះ គឺប្តីចេះតែទទូច អង្វរនាង សុំទៅរួមរស់ជាមួយស្រីថ្មីម្នាក់នោះ ដោយប្តីចេះតែ ពោលពាក្យដដែលៗថា “ឱ្យបងទៅនៅ ជាមួយគេទៅ ព្រោះបងរ ស់អត់ គេមិនបានទេ ហើយឱ្យតែព្រមឱ្យបងទៅ បងមិនទា មទារយ កអ្វីទាំងអស់។ ចំណែកកូន 2នាក់នេះ គឺបងគ្មាន និស្ស័ យ ជាមួយឡើយ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែស្តាប់ ឮសម្តីប្តីបែបនេះ ធ្វើឱ្យនាងឈឺ ចុកចាប់ស្ទើរនឹងក្អួត ឈា មស្លា ប់ មិននឹកស្មាន ថា ប្តីដែល នាងស្រលាញ់ស្មើនឹងកែវភ្នែក មើលថែ បម្រើ ផ្គាប់ផ្គុនមិន ដែលឱ្យទើសចិត្ត បែរជា បោះពាក្យសម្តីដាក់ នាងបែប នេះសោះ។

យ៉ាងណា នាងពិតជាហាមាត់ មិនរួចទេ ដែលឱ្យប្តីទៅគេ តើស្រីណាអាច ហាទៅរួច? ស្រាប់តែមិនយូរ ប៉ុន្មាន ប្តីរបស់ នាងក៏បានវេចបង្វេចចុះ ចោលនាង និងកូនៗបាត់។ លុះ1អាទិត្យក្រោយមក ប្តីថែមទាំងបាន ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ ឱ្យនាង ទៅដាក់ពាក្យបណ្តឹង ទៅ ថាប្តីចុះចោល ហើយ ហើយប្តីក៏មិ នអាចវិលត្រឡប់ម កវិញ បានដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯសាច់ញាតិ ប្តីទៀតសោត ពិសេសបងស្រីរបស់ប្តី ធ្លាប់បាននិយាយ ជាមួយនាងថា បើគេអ ស់និស្ស័យ ទៅហើយ មិន ព្រមផ្តិតមេដៃឱ្យគេទេ នៅចង កម្មពៀរគេដល់ ណាទៀត? ដោយសារតែមូលហេតុ នេះ បានធ្វើឱ្យនាងរស់នៅ ពិបាក ជាងស្លា ប់ទៅទៀត យប់ណាក៏ ដេកយំ ហើ មភ្នែកដែរ ព្រោះនឹកស្មាន មិនដល់ថា ប្តីដែលនាងស្រលាញ់ ស្មើជីវិត និងមិនដែ លធ្វើអ្វីឱ្យប្តីឃ្នើសចិត្ត បែរជាដាច់ចិត្តចុះ ចោលនាង បែប នេះសោះ តើនាងខុសអ្វី? ឬជាកម្មពៀរ អ្វីរបស់នាង តាំងពី ជាតិ ណាមក? ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យនាងកាន់តែឈឺចាប់ បំផុតនោះ គឺនៅពេលដែលប្តីចុះ ចោល បាត់នោះ កូនប្រុសពៅរបស់នាងបានឈឺ ធ្ងន់ ដេកពេទ្យគន្ធបុប្ជា និងចេះតែ ដង្ហោយហៅប៉ាៗ ជាប់មាត់ ទើបនាងអា ណិតកូន ក៏ដា ច់ចិត្តទូរស័ព្ទទៅ ប្តី សុំត្រឹមឱ្យម កជួប មុខ កូនផង គឺគ្រប់គ្រាន់ ហើយ ព្រោះនាង មិនចង់ បានអ្វីលើ សពីនេះទៀតទេ តែប្តីបែរជាឆ្លើយថា គេរវល់ ណាស់ គ្មានពេល ទៅម កមើ លកូនទេ ហើយពេល នោះ នាងក៏មិន មាត់អ្វីដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះក្រោយមក ទៀត កូនប្រុស ពៅម្នាក់នេះ ក៏ចាប់ផ្តើមឈឺ ធ្ង ន់ជា លើកទី2 និងនៅតែ ហៅរ កប៉ាទៀត ទើបនាង ខល ទៅប្តី សុំឱ្យប្តីមក មើលកូន តែប្តីនៅតែ ឆ្លើយថា រវល់គ្មានពេ លមកមើ លដដែល លុះនា ងខឹង ពេក ក៏សួរប្តីថា “ចុះបើកូន ស្លា ប់ មកមើលខ្មោ ច កូនអត់?” ស្រាប់ តែប្តីឆ្លើយម ក វិញថា “ចុះបើ ងា ប់ហើយ ឱ្យធ្វើយ៉ាង ម៉េច?”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់ពីនោះ មក នាងដឹងច្បាស់ថា ប្តីពិតជាដាច់ អា ល័យពីប្រពន្ធកូន ប្រាកដមែន ទើបនាង ព្យាយាម កាត់ ចិត្តពីប្តី ហើយក៏មានមិត្តភក្តិជួយណែ នាំឱ្យនា ងស្តាប់ព្រះធម៌ ដើម្បីបន្តដំណើរជី វិតទៅមុខទៀត ទើបនាងព្យាយា មស្តាប់ព្រះធម៌ ធ្វើឱ្យមានកម្លាំងចិត្តរស់ នៅដល់សព្វថ្ងៃ។ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះភ្នាក់ងារ គេហ ទំព័ដំណឹ ងពលរដ្ឋ រងចាំបំភ្លឺពីភា គីខាងប្ដីជានិច្ច ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *