អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ ដែលបានជួយ រកឃើញវីរុសអេបូឡា ដ៏កា.ច.សា.ហាវ.បាននិយាយថា ជំងឺរាតត្បាតនា ពេលអនាគតទំនងជានឹង ប.ង្កវិនា.សកម្មខ្លាំង.ជាងវីរុសកូរ៉ូណា.ទៅទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាស្រ្តាចារ្យ Jean-Jacques Muyembe Tamfum បានធ្វើការនៅជួរមុខក្នុងការ កំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នាក់ងារប.ង្កជំ.ងឺថ្មីៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ.១៩៧៦មក។ នៅពេលគាត់ជាអ្នក.ស្រាវជ្រាវ.វ័យ.ក្មេង គាត់បានយក.សំណាកឈា.ម.ពីជ.ន.រ.ង.គ្រោះដោយ.សារជំងឺមិនស្គាល់.ឈ្មោះដែលស.ម្លា.ប់.អ្នកជំងឺជិត.៩០ភាគរយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំណាកទាំងនោះត្រូវបាន បញ្ជូនពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ (DRC) ទៅឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងប្រទេស ប៊ែលហ្សិក និង សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែលបានរក ឃើញវីរុសមានរាងដូច ដង្កូវនៅក្នុង ឈាមរបស់ អ្នកជំងឺដែលត្រូវ បានគេដាក់ឈ្មោះតាមទន្លេ អេបូឡា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាស្រ្តាចារ្យ Jean-Jacques Muyembe Tamfumវាត្រូវបាន គេជឿថា វីរុសដែលបណ្តា លឲ្យអ្នកជំងឺក្អួតនិង ហៀរសំបោរក៏ដូចជារោគ សញ្ញាដ៏គួរឲ្យរន្ធ.ត់ ផ្សេងទៀតគឺបាន ឆ្លងពីសត្វមក មនុស្សដែលអាច ជាសត្វប្រចៀវ។

ឥឡូវនេះ សាស្ត្រាចារ្យ Muyembe គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវជីវឱសថជាតិ (INRB) ក្នុងរដ្ឋធានី Kinshasa របស់ DRC និងបានព្រមានពី ជំងឺឆ្លងពីសត្វដែល នឹងបន្តកើតមាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបាន ប្រាប់ CNN ថា “ឥឡូវនេះ យើងកំពុងស្ថិត នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលភ្នាក់ងារ ប.ង្ករោ.គថ្មីៗនឹងលេចចេញមកហើយនោះគឺជាអ្វីដែលប.ង្កជាការគំ.រា.មកំ.ហែ.ងដល់មនុស្សជាតិ”។

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ អ្នកជំនាញសុខភាព សាធារណៈផ្សេងទៀតក៏បានព្រ.មា.នផងដែរថា ជំងឺឆ្លងពីសត្វ កំពុងកើនឡើងដោយសារតែបញ្ហា បរិស្ថានដែលមិនអាច ប្រកែក បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧស្សាហកម្មសាច់ តែងតែរក្សា សត្វពាហនៈនៅជិតទី ប្រជុំជនដែល មិនមានអ.នាម័យហើយប ង្កើនលទ្ធភាពនៃជំងឺដែលបន្ទាប់មកអាច រាលដាលដល់ មនុស្សនៅក្នុង បរិស្ថានដូចជាទីផ្សារ សើមរបស់ ប្រទេសចិនជាដើម។បច្ចុប្បន្ន ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅ ក្នុងទីក្រុង Kinshasa កំពុងព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់ដែល បង្ហាញរោគសញ្ញាធ្លា.ក់ឈា.ម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេកំពុងធ្វើតេស្ត នាងរកមេ រោគអេបូឡាប៉ុន្តែពួក គេបារម្ភថា នាងអាចជា អ្នកជំងឺទីសូន្យនៃ ជំងឺ “Disease X” ថ្មីដែលមានសក្តានុពល រីករាលដាល លឿនដូចជាវីរុសកូរ៉ូណា អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែល គេបារម្ភនោះគឺថាវាក៏ មានអត្រាមរ.ណភាពដូចជំងឺអេបូឡាដែរ ពោលគឺចន្លោះពី៥០ ទៅ៩០ភាគរយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត Dadin Bonkole ដែលកំពុងព្យាបាល អ្នកជំងឺបានថ្លែងប្រាប់ CNN ថា “យើងទាំងអស់គ្នា មានការភ័ យខ្លាច។ ជំងឺអេបូឡាមិន ទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយ។ កូវីដក៏មិន ទាន់ដឹង។ យើងត្រូវតែ ខ្លាចចំពោះ ជំងឺថ្មី”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *