លោកអភិបាលខេត្ដ.បាត់ដំបង អំពាវនាវ ដល់ពលករ.កំពុង ធ្វើការងារ នៅប្រទេសថៃ បើពុំមាន.កិច្ចការ ចាំបាច់ សូមកុំទាន់ត្រឡប់មក ស្រុកកំ.ណើតវិញ ធ្វើការនៅ កន្លែងណា នៅទីនោះ.សិន ស្ដាប់.តាមការ.ណែនាំ របស់.អាជ្ញាធរថៃ ពាក់ព័ន្ធ ការទប់ ស្កា.ត់ជំងឺកូវីដ១៩នេះ ហើយ.កុំជឿ តាមការ.ញុះញង់ របស់ពួក.មេខ្យល់ ក្នុងការនាំឆ្លង ដែនខុស.ច្បាប់ និងគេ.ច.វេស.ពីការពិនិត្យសុខភាព និងការ ធ្វើចត្តាឡីស័ក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ងួន រតនៈ អភិបាលខេត្ដបាត់.ដំបង បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងការ.អញ្ជើញចុះពិនិត្យមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក.ស្រុកជាយ.ដែនជាប់.ព្រំដែន.ប្រទេសថៃ ចំនួន ៣ ស្រុក រួមមានស្រុក.សំពៅ.លូន ស្រុក.ភ្នំព្រឹក និងស្រុកកំរៀង ថាពលករ.ទើប.ត្រឡប់មក.ពី.ប្រទេសថៃ ត្រូវចូលរួម.តាម.វិធានការ.ទ.ប់.ស្កា.ត់.ជំងឺកូវីដ.១៩ អនុវត្ត.តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រី.សុខា.ភិបាល ធ្វើចត្តាឡីស័ក.ឲ្យបានគ្រប់.កាល.កំណត់ ហើយកង.ក.ម្លាំ.ង.ការពារ.ព្រំដែន.ទាំងអស់ សូមបន្តសហការគ្នា ក្នុងការ.ពិនិត្យ.ឲ្យបានម៉ត់.ចត់.នូវពលករ.ឆ្លងដែន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអភិបាលខេត្ដ ក៏សំណេះ.សំណាល និងណែនាំដល់.កបងប្អួន​.ពលករ សូមកុំរត់.គេចវេស.ពីកន្លែង.ធ្វើចត្តា.ឡីស័ក ឫ មិនព្រមចូល.មកធ្វើចត្តាឡីស័ក បើពុំនោះទេ.មិនត្រឹមតែ.ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ខាតបង់.ពេលវេលា.សម្រាប់.តែខ្លួន.គាត់.ម្នាក់.ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង.នាំគ្រួសារគាត់ និង អ្នកមាន.ទំនាក់ទំនង.ជាមួយ មកធ្វើ.ចត្តា.ឡីស័ក.ទាំងអស់គ្នា ក្មុងរយៈ.ពេល.១៤ថ្ងៃ និងធ្វើតេសយក.សំណាក តាមគោលការណ៍.ក្រសួងសុខាភិបាល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ក៏បាន.អំពាវនាវ ចំពោះពលករ.កំពុងធ្វើការងារ.នៅប្រទេសថៃ បើពុំមាន.កិច្ចការចាំ.បាច់ សូមកុំទាន់.ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ ធ្វើការនៅ.កន្លែងណា.នៅទី.នោះសិន ស្ដាប់តាមការណែនាំ.របស់អាជ្ញាធរថៃ ពាក់ព័ន្ធការទ.ប់.ស្កា.ត់ជំងឺកូវីដ ១៩នេះ ហើយ.កុំជឿ.តាមការ.ញុះ.ញង់.របស់ពួក.មេខ្យល់ ក្នុងការនាំ.ឆ្លង.ដែន.ខុស.ច្បាប់ និងគេច.វេសពី.ការពិ.និត្យ.សុខភាព និងការ.ធ្វើ.ចត្តា.ឡីស័.ក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួបញ្ជាក់.ផង.ដែរថា គិតត្រឹមថ្ងៃ៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ពលករខ្មែរ.វិលត្រឡប់មកពី.ប្រទេសថៃ សរុប.ប្រមាណ ២១៤០ នាក់ ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាល.ធ្វើការ.ពិនិត្យសុខភាព និងយក.សំណាក.សរុបប្រមាណ ១៨០០ នាក់ និងបញ្ចប់.ចត្តា.ឡីស័.ក.ដោយអនុញ្ញាត.ឱ្យត្រឡប់.ទៅផ្ទះវិញ ចំនួន ៣៣២ នាក់ និងអ្នក.ឆ្លងជំងឺ.កូវីដ១៩ ចំនួន ៦នាក់ផងដែរ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *