​លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង សុខាភិបាល​ បាន​មានប្រសាសន៍ថា​ តាម​ការប៉ាន់ស្មាន ​របស់​អង្គការ​សុខភាព ​ពិភពលោក​ នៅ​ប្រទេស ​កម្ពុ​ជា​ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​រ៉ាំរ៉ៃ ​ប្រភេទ​វីរុស បេ​និង​អ្នក​កំពុង​រស់នៅ​ ជាមួយ​ ជំងឺ​រលាក ​ថ្លើម​ រ៉ាំ រ៉ៃ​ ប្រភេទ​វីរុស សេ​ប្រមាណ​ ជាង ​៧​សែន​នាក់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ ស្តីអំពី​ការអនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាត​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​ កម្មវិធី ឆ្លើយតប​ជំងឺ​រលាក ​ថ្លើម​ដោយសារ ​វីរុស​បេ និង​សេ​ឆ្នាំ​២០២០-២០២៤​ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ទន្លេបាសាក់​២ ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​មករា​នេះ លោកជំទាវ បាន​បន្ត​ថា​តាម​ការ​ ប៉ាន់ស្មាន​ នៅ​ឆ្នាំ២០១៧​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់​អង្គការ​ សុខភាព ​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ចំនួន​អ្នក​ដែល​មាន​ជំងឺ ​រលាក​ថ្លើម ​រ៉ាំរ៉ៃ​ប្រភេទ​ វីរុស​បេ គឺ​មាន ​៣%​ស្មើនឹង​៤៧៥០០០​នាក់​ និង​អ្នក​កំពុង ​រស់នៅ​ជាមួយ​ ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​រ៉ាំរ៉ៃ​ប្រភេទ ​វីរុស​សេ​មាន​១,៦%​ស្មើនឹង ​២៥៧ ០០០​នាក់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកជំទាវ ​បានបន្តទៀតថា ​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​បេ​និង​សេ​នេះ ​ប្រសិនបើ​យើ ង​មិនបាន​ព្យាបាល​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​និង​ ទាន់ពេលវេលា​ទេ វា​អាច​មាន​ ផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ​ ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​ទៅជា​ក្រិន​ថ្លើម​ និង​ឈាន​ដល់ ​ជំងឺ​ មហារីក ​ថ្លើម​ទៀត​ផង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកជំទាវ​បាន​ បន្ថែម​ថា​ ជំងឺ​មហារីក​ថ្លើម​មាន ​ប្រមាណ ១៦%​ក្នុងចំណោម​ ជំងឺ​មហារីក​ទាំងអស់ ហើយ​មូលហេតុ​ ចម្បង​បណ្តាល​មក ពី​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ ​បេ​ចំនួន​៤៤,៣%​និង​ប្រភេទ​សេ​ចំនួន​៤៣%​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ បាន​បញ្ជាក់​ថា ​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ​បេ​និង​សេ ​គឺ​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ការ​បរិភោគ ​ម្ហូបអាហារ​មិន​មាន​អនាម័យ ​ពិសេស​អ្នក​ចូលចិត្ត​ពិសា​ស្រា​ច្រើន​និង​បារី​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ប្រជាពលរដ្ឋ​មិន​សូវមាន​ការចាប់ អារម្មណ៍​ពី​ជំងឺថ្លើម​ប្រភេទ​សេ​ និង​បេ​នោះទេ​ ដោយ​មិនបាន​ទៅ​ពិនិត្យ​សុខភាព​ឲ្យ​បាន ​ទៀត​ទាត់​ឡើយ​លុះដល់​ពេល​មាន​ចេញ​ជា​រោគសញ្ញា ​ហើយ​ទើប​ទៅ ​រក​គ្រូពេទ្យ​ពិនិត្យ​ទើប​ដឹង​ថា ​ខ្លួនមាន​កើត ​ជំងឺថ្លើម​ប្រភេទ​បេ​ឬ​សេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏​បាន​ណែនាំ​ថា ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដែល​មាន​ជំងឺ​ទាំងនេះ ​គួរតែ​ទៅ​ជួប​គ្រូពេទ្យ ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​និង​ព្យាបាល ​ឲ្យ​បាន​ទាន់​ពេល​វេលា​ចៀសវាង ​មានការ​ធ្ងន់ធ្ងរ​វិវត្តន៍​ទៅជា​ក្រិន​ថ្លើម​ ឬ​មហារីក​ថ្លើម​ ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិកា​ ច្រើន​ និង​គ្រោះ ថ្នាក់​ដល់ ​អាយុជីវិត​ទៀត​ផង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ បាន​បញ្ជាក់​ថា ​សព្វថ្ងៃនេះ​ ឱសថ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ​សេ​និង​បេ​បាន​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​ពី​រាប់ពាន់​ដុល្លារ មក​ប្រមាណ​៦៨​ដុល្លារ​សម្រាប់​ព្យាបាល​រលាក​ថ្លើម​សេ រយៈពេល​បី​ខែ​ អាច​ជា​សះស្បើយ​៩៥% និង​ប្រមាណ​៤២​ដុល្លារ ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ សម្រាប់​ព្យាបាល​រលាក​ថ្លើម បេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើស​ពី​នេះ ​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ប្តេជ្ញា​និង​ធ្វើការ​ជាមួយ​ដៃគូ​នានា​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ បង្ក​ដោយសារ​វីរុស បេ និង​សេ ដោយ ​ផ្ដោត​លើ​ចក្ខុវិស័យ “​គ្មាន​ការឆ្លង​មេ រោគ​ រលាក​ថ្លើម​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា ដែល ​ប្រជាជន​ ដែល​មាន​មេរោគ​រលាក​ថ្លើម​រ៉ាំរ៉ៃ អាច​ទទួល​ បាន​សេវា ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ ការ​ព្យាបាល និង​ថែទាំ ដោយមាន​ប្រសិទ្ធភាព មាន ​តម្លៃ​សមរម្យ និង​មានគុណ​ភាព​ល្អ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​គួរ​បញ្ជាក់​ថា ​តាមរយៈ​ផែនការ​ យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ ប្រទេស​កម្ពុជា​បេ្ត​ជ្ញា​ ចូលរួម​ ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​ ការ​លុបបំបា.ត់ ​ជំ.ងឺ​រលាក.​ថ្លើម.​ប្រភេទ បេ និង សេ នៅ.​ឆ្នាំ​២០៣០ ​ដោយ.​អ.នុ.លោម​តាម គោលដៅ.​របស់​អង្គការ​.សុខភាព.​ពិភពលោក ក្នុង.ការ​កាត់បន្ថយ អត្រា​ឆ្លង.​ថ្មី​៩០% និង អត្រា​.មរណភាព ៦៥% នៅ​ឆ្នាំ​២០៣០៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *