ជីវគីមីវិទូម្នាក់ដែលបាន ជួយ បង្កើតសារធាតុ គីមី បំ.ផ្លា.ញ សរសៃ ប្រសាទ Novichok ដ៏សា.ហា.វ.របស់រុស្ស៊ី បាន.បង្កើត ថ្នាំថ្មីមួយ ដើម្បីកម្ចា.ត់ជំ.ងឺកូ.វីដ.១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបណ្ឌិត Leonid Rink បានចូលរួមនៅ.ក្នុងការ អភិវឌ្ឍស.ម្ងាត់ របស់សូវៀត លើសារធាតុគីមីដែល ត្រូវបានគេចោទ.ប្រកាន់ថា បានប្រើ.ដោយ ចារកម្មរុស្ស៊ី.ដើម្បី បំពុល លោក Sergei និងនិង.នាង Yulia Skripal ក្នុងទីក្រុង Salisbury កាល ពីឆ្នាំ ២០១២.និងអ្នករិះគន់វិ.មាន ក្រឹមឡាំងលោក Alexei Navalny នៅ.តំបន់ ស៊ីបេរីកាល ពីឆ្នាំមុន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាំកូវីដថ្មីដែល មាន.ឈ្មោះថា Immofon គឺផ្អែក.លើថ្នាំ របស់.សហភាព សូវៀត ដែលត្រូវបានប្រើប្រឆាំង នឹង.រោគ ឃ្លង់។ វាត្រូវបាន បង្កើតឡើង.ពីថ្នាំ អង់ ទីប៊ីយ៉ូទិក Dapsone ហើយត្រូវបានផលិត ឡើង.ដើម្បីបង្កើត ជាលិ.ការំ.លា.យ.អាហារ និង.ជំរុញ.ដំណើរ.ការបង្កើត.កោសិកា.ឡើងវិញ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័.យ.៧៤ឆ្នាំដែល.គ.ម្រោ.ងរបស់.គាត់បាន.បង្ហាញភាព.វិជ្ជមាន.នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ.រដ្ឋរុស្ស៊ីបាន.និយាយថា “វាមានប្រសិទ្ធភាព.ប្រឆាំង.នឹងមេរោគឆ្លង”។

វាលុប.បំ.បាត់ Cytokine Storm ដែលបើ.យោង.តាមអ្នក.ជំនាញជា.ច្រើនបាន.អះអា.ងថា ជាបុព្វ.ហេតុមួយ.នៃការស្លា.ប់.ដោយ.សារ.ជំងឺកូវីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cytokine Storm គឺជាដើម.ចមធ្វើឲ្យខូចដ.ល់ការឆ្លើយតប.នៃប្រព័ន្ធ.ភាព.ស៊ាំទៅនឹងវីរុស ដែលអ្នក.ជំនាញ.ជាច្រើន.ជឿថា ស្ថិតនៅ.ពីក្រោយករណី.ធ្ង.ន់ធ្ងរ.បំផុតនៃជំងឺកូវីដ.១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអះ.អាងថា ថ្នាំនេះត្រូវបា.នធ្វើតេស្ត លើអ្នក.ស្ម័គ្រ.ចិត្តវ័យ ចំណាស់.ប្រមាណ.៧០០នាក់ ​ហើយវា.មិនមាន.ករណីធ្ង.ន់ធ្ងរឬ.ការស្លា.ប់សូម្បីតែម្នាក់បន្ទា.ប់ឆ្លង.ជំងឺកូវីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជំនាញជីវគីមី.រូបនេះបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុន InterVita របស់គាត់.កំពុង.ផលិតថ្នាំ Immofon ដើម្បីសាក.ល្បងប្រសិទ្ធភាព.របស់ខ្លួន.ប្រឆាំង.នឹងជំងឺ.ផ្សេងៗរួមទាំងកូវីដ១៩.ផងដែរ ហើយការចរចា.កំពុង.ធ្វើឡើងជា.មួយ.ក្រសួង.សុខា.ភិបាលរុស្ស៊ី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីលើការ.ប្រ.យុទ្ធប្រឆាំ.ងនឹង.ជំងឺកូវីដ.១៩ ថ្នាំថ្មីនេះ.មានគោល.បំណង.ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លា.ក់.រ៉ាំរ៉ៃ, រលាក.ស្បែក, អាឡ័កស៊ី, មហា.រីកឈា.ម.និង.ជំងឺសួត៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *