ក.ម្លាំង សមត្ថកិច្ចស្រុក.គាស់ក្រឡ បាននាំ.ខ្លួនបុរសម្នាក់ មកសាកសួរ.ពាក់ព័ន្ធ នឹងករណីប៉ុ.នប៉.ងស.ម្លា.ប់ប្រ.ពន្ធចុ.ង.រួមទាំង.ចៅ០១នាក់ និងកូន.ចុង ០២នាក់ទៀត ខណៈ.ដែលបុរសជា.ប្តីចុងនេះ.បានដាក់ការស.ង្ស័.យ. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅលើប្រពន្ធប.ង្កើត.ជា.ភ្លើ.ងប្រ.ចណ្ឌ.ខុសពីការ.ពិត.រហូតឈាន.ដល់យ.ក.ថ្នាំ.ស.ម្លា.ប់. កណ្តៀរមកដា.ក់.ក្នុងទឹ.ក.ផឹ.ក ដើម្បីស.ម្លា.ប់.ប្រពន្ធរួមទាំង.ចៅ.និងកូនចុងចំនួន ៣នាក់ទៀត.តែត្រូវបែ.កការ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសម្តីស្ត្រីឈ្មោះ ហាត់.សុឃឿន អយុ៤២ឆ្នាំ ជាប្រពន្ធចុង បានរៀបរាប់ថា មុនកើតហេតុ ឈ្មោះ ចាប.ឃួយ អាយុ៤០ឆ្នាំ ជាប្តីទី ២តែងតែប.ង្ករឿងឈ្លោះប្រ.កែក ជាមួយខ្លួនជាញឹក.ញា.ប់ ដោយសារតែរឿង ប្រ.ច.ណ្ឌ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដាកន្លងមកថ្មីៗ នេះខ្លួន(ប្រពន្ធ)បាននិយាយ ទូរស័ព្ទហើយបុរសជាប្តីចុង នឹកគិតថា ខ្លួននិយាយ ទូរស័ព្ទជាមួយ.សង្សា.ក៏បាន.រករឿងឈាន. ដល់. ឈ្លោះ.គ្នាយ៉ាង.ចាស់ដៃ ហើយក៏.ចែ.ក.ជើងគ្នា.ទៅស.ម្រាករៀងៗខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីដដែលបន្តថា: លុះព្រឹកឡើងខ្លួនជា.ប្រព័ន្ធបានងើប មកចា.ក់ ទឹក.កំសៀវ ដើម្បីផឹ.កដូចសព្វ.មួយដង ក៏ស្រាប់តែឃើញទឹក.មានពណ៌ខៀវរួច ក៏ចា.ក់.ចោល ហើយក៏ទៅចា.ក់ទឹកពីធុង.ទឹ.ក.សុទ្ធចំណុះ.១៥លីត្រក៏ប្រ.ទះ.ឃើញទឹកមានពណ៌ខៀវ.ដូចគ្នាទៀត ក៏កើតរឿងឆ្ងល់ទើបដា.ក់ការ.ស.ង្ស័.យថា ប្រហែល.ជាប្តីយកថ្នាំ.ពុ.ល.លាយ.ជាមួយទឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីស.ម្លា.ប់ខ្លួនជាប្រពន្ធព្រម.ទាំងចៅ និងកូនចុង ៣នាក់ទៀតឲ្យស្លា.ប់.ទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ ក៏បានទៅហៅ.មេភូមិឲ្យជួយពិនិត្យទឹក.ដែលមាន.ពត៌ខៀវនោះ ទើបដឹងនិងស្គាល់ថា ជាទឹកលាយជា.មួយថ្នាំស.ម្លា.ប់.សត្វកណ្តៀរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកមេភូមិ.បញ្ជាក់ថា ក្រោយពីពិនិត្យទឹកដឹង ថា លាយ.ថ្នាំ ពុ.ល.ស្ត្រីជា ប្រពន្ធភ្លាមៗ នោះក៏បាន.រត់ទៅ.ប្តឹងដល់ក.ម្លាំ.ង.សមត្ថកិច្ចឲ្យមកពិនិត្យម្តង.ទៀត ហើយ.ផ្នែក.ជំនាញក៏បានសន្និដ្ឋាន.ដូចអាជ្ញាធរភូមិ ហើយក៏.សមត្ថកិច្ចចុះទៅនាំខ្លួនប្តីចុង.ដែលជាជ.នស.ង្ស័.យ.មកសាកសួរ ហើយជ.ន.ស.ង្ស័.យ.បានសារភាពថា.ដោយសារតែខ្លួន.ខឹ.ងនឹងប្រពន្ធបានទាក់ទង.ជាមួយប្រុ.ស.ផ្សេង.ទើបមានគំនិតស.ម្លា.ប់.ចោ.លទាំងសំ.បុ.ក.បែបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ប៉ាង.ហៀង អធិការស្រុកបាន.បញ្ជាក់.ដែរថា ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញ.សាកសួរ និងប្រមូល.ភស្តុតាងរួចក៏.បានរៀបចំ.សំណុំរឿងបញ្ជូនជ.ន.ស.ង្ស័.យ.ទៅកាន់ការិយាល័យ.ព្រ.ហ្មទ.ណ្ឌក.ម្រិ.តធ្ង.ន់.នៃស្នងការនគរបាល.ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីអនុវត្តទោសបន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបច្ចុប្បន្នជ.ន.ស.ង្ស័.យ.កំពុងឃុំខ្លួនបណ្តោះ.អាសន្ននៅស្នងការ.ខេត្តគ្រោង.នឹងបញ្ជូន.ទៅតុលាកានៅថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ.២០២១ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទព្រឹក.ស្អែកនេះ ដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាម.ផ្លូវច្បាប់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *